Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5


Giáo viên : Nguyễn Văn Minh
Lớp: 11D1
LUYỆN TẬP ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Kiểm tra bài cũ
1. (sinx)’ =
2. (cosx)’ =
3. (tanx)’ =

4. (cotx)’ =
1.Viết công thức tính đạo hàm
của các hàm số lượng giác:
cosx
-sinx
2.Viết công thức tính đạo hàm
của các hàm hợp: Với U = U(x)
5. (Un)’ =

7. (sinU)’ =
8. (cosU)’ =
9. (tanU)’ =

10. (cotU)’ =
U’.cosU
-U’sinU
n.Un-1.U’ ; n  N*.
Bài 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:
a. y = 5cos2x + 3sinx;
c. y = x2cotx;
Bài giải
a. y’ = (5cos2x)’ + (3sinx)’ = -5(2x)’sin2x + 3cosx
<=> y’ = -10sin2x + 3sinx.
Bài 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:
Bài giải
Bài giải
Bài 2: Giải các phương trình y’ = 0 sau :
a. y = 5cos2x + 3sinx; b. y = cos2x; c. y = 3cosx + 4sinx + 5x.
a. y’ = (5cos2x)’ + (3sinx)’
<=> y’ = -5(2x)’sin2x + 3cosx
<=> y’ = -10sin2x + 3cosx.
y’ = 0 <=> -10sin2x + 3cosx = 0
<=> -20sinxcosx + 3cosx = 0
<=> cosx(-20sinx + 3) = 0
b. y’ = (cos2x)’ = 2cosx(cosx)’
<=> y’ = -2cosx.sinx = - sin2x.
y’ = 0 <=> -sin2x = 0
<=> sin2x = sin0
<=> 2x = k
Bài 2: Giải các phương trình y’ = 0 sau :
a. y = 5cos2x + 3sinx; b. y = cos2x; c. y = 3cosx + 4sinx + 5x.
Bài giải
c. y’ = (3cosx)’ + (4sinx)’ + (5x)’ = -3sinx + 4cosx + 5.
y’ = 0 <=> -3sinx + 4cosx + 5 = 0 <=> 3sinx - 4cosx = 5.
Có: Chia 2 vế phương trình cho 5 có:
đặt:
Bài 3: Bài tập trắc nghiệm: Chọn phương án đúng.
Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) < 0 là:
A.;
B.(2; +∞);
C.[-2; 2];
D.(-∞; +∞).
2.Nếu f(x) = sinx + x2 thì bằng:
D.Một kết quả khác.
3.Nếu f(x) = tan3x thì f’(x) bằng:
Nghiệm f’(x) = 0 là:
Kiến thức cần nhớ
1. (sinx)’ =
2. (cosx)’ =
3. (tanx)’ =

4. (cotx)’ =
1.Đạo hàm của các hàm số lượng giác:
cosx
-sinx
2.Đạo hàm của các hàm hợp: Với U = U(x)
5. (Un)’ =

7. (sinU)’ =
8. (cosU)’ =
9. (tanU)’ =

10. (cotU)’ =
U’.cosU
-U’sinU
n.Un-1.U’ ; n  N*.
BTVN: 2,3,4,6: SGK
Bài 2: SGK T168. Giải các bất phương trình sau:
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2017-04-12 16:26:55 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.24 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. Giáo viên : Nguyễn Văn MinhLớp: 11D1LUYỆN TẬP ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCKiểm tra bài cũ1. (sinx)’ =2. (cosx)’ =3. (tanx)’ = 4. (cotx)’ = 1.Viết công thức tính đạo hàm của các hàm số lượng giác:

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.uqet0q.html