Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
Chào mừng các thầy,cô giáo
về dự giờ thăm lớp 11A1
Giâo viín :Nguy?n Th? KIm Nhung
Tiết 69:
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
BÀI CŨ:
1.Viết các bước tính đạo hàm bằng định nghĩa?
2.Viết các quy tắc tính đạo hàm?
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
HOẠT ĐỘNG NHÓM :
Câu 1:Hàm số sinx + x2 có đạo hàm là :
A.Cosx +2x B.sinx +2x C.cosx+x2 D.cos1 +2x
Câu 2:Hàm số y=sin3x có đạo hàm là:
A.cos3x B.3sinx C.3cosx D.3cos3x
Câu3: Hàm số y=sin(x+x2) có đạo hàm là:
A.cos(x+x2) B.sin(1+2x)
C. (1+2x)cos(x+x2) D.cos(1+2x)
Câu 4: Hàm số y=sin2x có đạo hàm là:
A.cos2x B.2sinx C.2cosx D.2sinxcosx
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(sinu)’ = cosu.u’, u=u(x)
(sinx)’ = cosx, x  R
BÀI TẬP VỀ NHÀ :1,2,4abc,8
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-31 11:47:48 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 57 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.70 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNGChào mừng các thầy,cô giáo về dự giờ thăm lớp 11A1Giâo viín :Nguy?n Th? KIm NhungTiết 69:ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BÀI CŨ:1.Viết

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.3r1s0q.html