Chương III. §2. Phương trình đường tròn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Qhua Lauj Tooj Yeeb

SV:  Khoua Laotongyeng                 Ngày soạn:25/02/2019
GVHD: Lê Thị Anh                  Ngày dạy    /03/2019
Tiết:35
                                           PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG  TROØN
I. MUÏC TIEÂU
 1. Veà kieán thöùc:
- Hieåu caùch vieát phöông trình ñöôøng troøn.
-Biết viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm thuộc mặt phẳng đó.
 2. Veà kyõ naêng:
 - Vieát được phöông trình ñöôøng troøn bieát taâm vaø baùn kính R. Xaùc ñònh ñöôïc taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn khi bieát phöông trình ñöôøng troøn.
- Vieát ñöôïc phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn khi bieát toïa ñoä cuûa tieáp ñieåm (tieáp tuyeán taïi moät ñieåm naèm treân ñöôøng troøn).
 3. Veà tö duy vaø thaùi ñoä:
 - Reøn luyeän tö duy logíc. Bieát quy laï veà quen.
 - Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn vaø laäp luaän.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
 1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
 - Ñoà duïng hoïc taäp. Baøi cuõ.
 2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
 - Caùc baûng phuï vaø caùc phieáu hoïc taäp. Computer vaø projecter (neáu coù). Ñoà duøng daïy hoïc cuûa giaùo vieân.
III. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
 - Gôïi môû, vaán ñaùp. Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Ñan xen hoaït ñoäng nhoùm.
IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC
 1. OÅn ñònh toå chöùc 1’
 2. Kieåm tra baøi cuõ 3’
 Caâu hoûi :  Cho hai ñieåm A(x1;y1) vaø B(x2;y2) .
       Neâu coâng thöùc tính khoaûng caùch giöõa hai ñieåm A vaø B.
  AÙp duïng :       Tính khoaûng caùch giöõa hai ñieåm  A(-2;3) vaø B(3;-1).
 
 3. Baøi môùi:
 
 Hoaït ñoäng 1: Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước  (10’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
-Nhắc lại khái niệm đường tròn tâm I và bán kính R?

-Viết ở dạng kí hiệu ta có: (I;R) = M IM = R  và gọi là đường tròn (C). Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường tròn (C) và tâmI(a;b). Tìm
-Đường tròn tâm I bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm I một khoảng cách bằng R.
 
 
 
 
 
 
 
-HS: M (C) 

Qhua Lauj Tooj Yeeb

điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y) thuộc (C)?
-Ta gọi phương trình sau đây là phương trình của đường tròn.

-Nếu I trùng với gốc tọa đọ O thì phương trìn (C) có dạng như thế nào?
 
 
 
 
-Neâu ví duï aùp duïng:
Yêu cầu học sinh làm các VD sau:
VD1:Hãy viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2;3) bán kính 5?
 
 
  Vậy, để viết được phương trình của đường tròn ta phải xác định được những yếu tố nào?
VD2 : Cho hai ñieåm A(5;-1) vaø B(-1;3).  Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) nhaän AB laøm đường kính.
H: Haõy xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nhận xét.
(1)
 
 
 
 
 
-Khi I trùng O thì a = b = 0 nên phương trình đường thẳng có dạng:
(x-0)2+(y-0)2 = R2  
 
 
 
+Theo định nghĩa thì phương trình đường tròn (C) là: .
 
 
+ 2 yếu tố, đó là tâm và bán kính.
 
 
 
 
+Ta có:=
 
        =
 Vì AB laø ñöôøng kính cuûa (C) neân (C) coù taâm I(2;1) laø trung ñieåm của AB vaø     
I là trung điểm của AB với I(2;1).
Phöông trình ñöôøng troøn (C):
(x-2)2+(y-1)2 = 13.
 
 
Hoạt động 2: Nhận xét    (10’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
-Gọi một học sinh khai triển bình phương ở (1).
-Vậy từ phương trình đường tròn ở dạng (1) ta có thể biến đổi về dạng (2). Liệu mọi phương trình ở dạng (2) có là phương trình đường tròn không?
-Các em để ý:
      Đặt

 
 
Từ (1) x2+y2-2ax-2by+a2+b2-R2 = 0  (2)
 
 
 
 
 
 .
Thay vào phương trình trên ta được:
(2)
 
 

Qhua Lauj Tooj Yeeb

 
H: Vậy vôùi ñieàu kieän naøo phương trình (2) là phương trình đường tròn ?
 
 
 
 
 
 
 
-Chỉ ra cho học sinh cách xác định tâm và bán kính R của đường tròn (C) khi cho bởi dạng 2.
Lưu ý: Hệ số của x2 và y2 tỉ lệ 1:1
 > 0
R > 0
 
+ I(a;b) mà  a =    ;  b =
 
 > 0
 
Hoạt động 3: Ví duï  (15’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Phaùt phieáu hoïc taäp chöùa baøi taäp cho caùc nhoùm.
 
- Phaân caùc nhoùm giaûi caùc ví duï:
+ Nhoùm 1 laøm baøi a.
+ Nhoùm 2 laøm baøi b.
+ Nhoùm 3 laøm baøi c.
+ Nhoùm 4 laøm baøi d.
- Theo doõi höôùng daãn caùc nhoùm khi caàn thieát.
   Trong  caùc phöông trình sau ñaây phöông trình naøo laø phöông trình ñöôøng troøn?
2x2 + y2 -8x+2y-1= 0 (1)
x2 +y2 +2x-4y-4 = 0 (2)
x2 +y2 -2x-6y+20 = 0 (3)
3x2+3y2+6x+12y+9= 0 (4)
- Cho caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,söûa chöõa sai soùt .
- Caùc nhoùm nhaän baøi taäp.
 
 
- Thaûo luaän giaûi baøi toaùn vaø cöû ñaïi dieän leân baûng trình baøy.
 
 
 
    (1),(3) khoâng laø phöông trình ñöôøng troøn.
    (2),(4) laø phöông trình ñöôøng troøn.
 
 
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
 
Hoạt động 4: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (10’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
-Nhắc lại khái niệm tiếp tuyến của một đường tròn?
-Cho đường tròn (C) có tâm I(a;b) và bán kính R, giả sử Mo là tiếp điểm. Gọi  là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Để viết phương trình của  cần thêm yếu tố gì?
 
 
 
 
- Một đường thẳng là tiếp tuyến đường tròn khi nó chỉ có một điểm chung với đường tròn, điểm chung đó gọi là tiếp điểm.
-Biết Mo , chỉ cần biết thêm tọa độ của VTPT.
-Ta co IMo   nên nhận làm VTPT.
 
= (xo-a)+(yo-b). Nên PTTT là:
(x0-a)(x-x0) + (y0-b)(y-y0) = 0
 

Qhua Lauj Tooj Yeeb


 
 
Phöông trình:
(x0-a)(x-x0) + (y0-b)(y-y0) = 0 Được gọi là
phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn tâm I(a,b) taïi tiếp điểm M0(x0,y0) naèm treân ñöôøng troøn.
 
- Neâu ví duï aùp duïng. Trang 83 SGK
Ví duï: Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi ñieåm M(3,4) thuoäc ñöôøng troøn  (C ) :                        (x-1)2 + (y-2)2 = 8
-Goïi HS leân baûng trình baøy.
 
 
 
 
 
 
 
-Goïi học sinh nhaän xeùt hoaøn thieän baøi toaùn.
 
-Nhận xét, kết luận,…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Suy nghó lôøi giaûi.
 
 
- HS leân baûng trình baøy.
Giaûi
(C) coù taâm I(1;2),vaäy phöông trình tieáp
tuyeán vôùi (C) taïi M(3,4) laø:
(3-1)(x-3)+(4-2)(y-4)=0

 
- Nhaän xeùt hoaøn thieän baøi toaùn.
 
 
4. Cuûng coá vaø daën doø. (1’)
-  Phöông trình ñöôøng troøn coù taâm vaø baùn kính cho tröôùc.
- Nhaän daïng phöông trình ñöôøng troøn.
- Phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn ñoù.
 5. Baøi taäp veà nhaø.  (1’)
 -  Baøi taäp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83,84 SGK.
 
 
Phê duyệt của GV hướng dẫn
 
 
 
 
              Lê Thị Anh

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-12 23:15:57 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: docx
lần xem

bài giảng Chương III. §2. Phương trình đường tròn, ĐS-GT 11. Qhua Lauj Tooj Yeeb SV: Khoua Laotongyeng Ngày soạn:25/02/2019 GVHD: Lê Thị Anh Ngày dạy /03/2019 Tiết:35 PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TROØN I. MUÏC TIEÂU 1. Veà kieán thöùc: - Hieåu caùch vieát phöông trình ñ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-iii-2-phuong-trinh-duong-tron.i4040q.html