CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ
Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền xu, cân đối đồng chất 3 lần
Mô tả không gian mẫu
b. Xác định các biến cố sau:
A “Lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt sấp”
B “Mặt sấp xuất hiện đúng 1 lần”
C “Mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần”
Giải
a. Ta có không gian mẫu
b. Ta có các biến cố được xác định như sau:
CÂU HỎI
2. Khả năng xảy ra của mỗi kết quả trong không gian mẫu là bao nhiêu:
3. Căn cứ vào kết quả của các biến cố A, B, C so với không gian mẫu thì
khả năng xảy ra của A, B,C là bao nhiêu:
Số khả năng xảy ra của một biến cố trong một phép thử được gọi là
xác suất của biến cố
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất
1. Định nghĩa (SGK)
Kí hiệu: xác suất của biến cố A là P(A)
Trong đó: n(A) là số phần tử của biến cố A
n(Ω) số kết quả có thể xảy ra của phép thử
CÁC BƯỚC TÌM XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
B1.- Xác định không gian mẫu Ω
- Số phần tử của không gian mẫu n(Ω)
B2. - Kí hiệu cho biến cố (vd: biến cố A)
- Số phần tử của biến cố n(A)
B3. Lập tỉ số
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
a. Số chấm trong hai lần gieo là số chẵn
b. Số chấm trong hai lần gieo chia hết cho 3
c. Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 5
d. Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau
e. Tích số chấm trong 2 lần gieo bằng 40
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa xác suất cổ điển
1. Định nghĩa
2. Ví dụ
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
a. Số chấm trong hai lần gieo là số chẵn
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Gọi A là biến cố “số chấm trong hai lần gieo là số chẵn”
Ta có: n(A)=18; n(Ω)=36
Vậy xác suất của biến cố A
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
b. Số chấm trong hai lần gieo chia hết cho 3
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Gọi B là biến cố “số chấm trong hai lần gieo chia hết cho 3”
Ta có: n(B)=12; n(Ω)=36
Vậy xác suất của biến cố B
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
c. Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 5
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Gọi C là biến cố “Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 5”
Ta có: n(C)=4; n(Ω)=36
Vậy xác suất của biến cố C
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
d. Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Gọi D là biến cố “Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau”
Ta có: n(D)=6; n(Ω)=36
Vậy xác suất của biến cố D
Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.Tính xác suất của các biến cố trong các trường hợp sau:
e. Tích số chấm trong hai lần gieo bằng 40
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Gọi E là biến cố “Tích số chấm trong hai lần gieo bằng 40”
Ta có: n(E)= 0; n(Ω)=36
Vậy xác suất của biến cố A
Khi nào xác suất của biến cố bằng 1 ??
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất
1. Định nghĩa (SGK)
2.Ví dụ
II. Tính chất của xác suất
1. Định lí
Hệ quả:
Một tổ có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 3 bạn làm trực nhật. Tính xác suất để chọn được:
a) 3 học sinh nam
b) 3 học sinh nữ
c) 3 học sinh cùng giới
d) ít nhất 1 học sinh nam
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa xác suất cổ điển
1. Định nghĩa
2. Ví dụ
a. Ví dụ 1:
II. Tính chất của xác suất
1. Định lí
2. Ví dụ
Vì không gian mẫu chọn ngẫu nhiên
3 bạn trong 10 bạn nên
Giải
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Một tổ có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 3 bạn làm trực nhật. Tính xác suất để chọn được:
a) 3 học sinh nam
Vì không gian mẫu chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong 10 bạn nên:
Gọi A là biến cố “3 học sinh nam” khi đó:
Vậy xác suất của biến cố A:
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Một tổ có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 3 bạn làm trực nhật. Tính xác suất để chọn được:
b) 3 học sinh nữ
Vì không gian mẫu chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong 10 bạn nên:
Gọi B là biến cố “3 học sinh nữ” khi đó:
Vậy xác suất của biến cố A:
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Một tổ có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 3 bạn làm trực nhật. Tính xác suất để chọn được:
c) 3 học sinh cùng giới
Gọi C là biến cố “3 học sinh cùng giới” khi đó ta có thể chọn 3 học sinh nam hoặc 3 học sinh nữ. Do A và B là xung khắc nên:
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Một tổ có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 3 bạn làm trực nhật. Tính xác suất để chọn được:
d) Ít nhất 1 học sinh nam
(biến cố “ít nhất 1 học sinh nam” là biến cố đối của biến cố “3 học sinh nữ”.)
Gọi D biến cố có “ít nhất 1 học sinh nam”
Vì không gian mẫu chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong 10 bạn nên:
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
CỦNG CỐ:
§5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
- Các bước tính xác suất
- Định lý và hệ quả của xác suất
- Làm bài 1,2,5,6/trang 74 (SGK)