Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - 1
  • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - 2
  • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - 3
  • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - 4
  • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - 5

§2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP (Tiết 1)
SVTH : Nguyễn Văn Hòa
GVHD: Trần Quang Tuyến
www.themegallery.com
1. Định nghĩa
I. HOÁN VỊ

Cho tập A gồm n phần tử (n ≥ 1).
Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.
Ví dụ 1
I. HOÁN VỊ
Có bao nhiêu số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1,2,3.
6 Hoán vị khác nhau ở điểm gì?
Nhận xét
2. SỐ CÁC HOÁN VỊ
Định lý
Pn = n(n-1)…2.1= n!
Trong đó: Pn là số các hoán vị của n phần tử.
2. SỐ CÁC HOÁN VỊ
Ví dụ 3
Trong giờ học Quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người, được sắp xếp theo một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?
Mỗi kết quả của sự sắp xếp 10 học sinh theo một hàng dọc là một hoán vị của 10 học sinh đó.
Số hoán vị của 10 học sinh là: P10 = 10! (cách)
LG:
Cách bấm máy tính
Ví dụ 2
1. Định nghĩa
II. CHỈNH HỢP

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1).
Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh chợp chập k của n phần tử đã cho.
Ví dụ 2
Số chỉnh hợp chập 2 của 3 là 6 ( cách)
Chỉnh hợp chập k của n phần tử?
2. Định lý
II. CHỈNH HỢP
 
 
Chú ý
II. CHỈNH HỢP
 
 
 
1
2
Cách bấm máy tính
9  SHIFT+”=“  5
Ví dụ 4
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau từ 1, 2, ...,9.
 
LG:
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-11 11:49:41 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 5.28 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp, ĐS-GT 11. §2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP (Tiết 1) SVTH : Nguyễn Văn HòaGVHD: Trần Quang Tuyếnwww.themegallery.com1. Định nghĩaI. HOÁN VỊCho tập A gồm n phần tử (n ≥ 1).Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-ii-2-hoan-vi-chinh-hop-to-hop.l5q40q.html