Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 1
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 2
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 3
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 4
  • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - 5
Chào mừng
các thầy, cô giáo về dự
hội thi giáo viên giỏi huyện

Môn địa lý 8


Nam h?c 2018 - 2019
BÀI 33. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI
VIỆT NAM
1
Đặc điểm về mạng lưới sông ngòi
2
Đặc điểm về phù sa của sông ngòi
Đặc điểm về chế độ nước của sông ngòi
Đặc điểm về hướng chảy của sông ngòi
3
4
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung:
Nhóm 1:
1.Chứng minh nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc?
2.Tại sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn là sông nhỏ, ngắn và dốc ?

Nhóm 2:
1.Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào? Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
2.Vì sao sông chảy theo hướng đó?
Nhóm 3:
1.Đặc điểm chế độ nước của sông ngòi Việt Nam?
2.Vì sao có đặc điểm như vậy?
Nhóm 4:
1.Chứng minh sông ngòi Việt Nam có lượng phù sa lớn?
2.Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn?
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG NHÓM (3 PHÚT) - 4 nhóm
Nu?c ta cú 2 360 con sụng d�i trờn 10 km, song ph?n l?n l� cỏc sụng nh?, ng?n v� d?c.
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Nhóm 1:
1.Chứng minh nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc?
2.Tại sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn là sông nhỏ, ngắn và dốc?
*Nguyên nhân:
- Lượng mưa lớn, 3/4 diện tích là đồi núi  Nhiều sông
- Lãnh thổ hẹp ngang, núi lan ra sát biển  Sông ngắn, nhỏ và dốc
->Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

Nhóm 2:
1.Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào? Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
2.Vì sao sông chảy theo hướng đó?
Hình 33.1- Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam
-Sông ngòi có 2 hướng chảy chính:
+Hướng Tây Bắc- Đông Nam: sông Đà, sông Hồng, sông Mã …
+Hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu..
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

Nhóm 2:
1.Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào? Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
2.Vì sao sông chảy theo hướng đó?
->Sông ngòi nước ta có 2 hướng chảy chính: Tây Bắc-Đông Nam và vòng cung
*Nguyên nhân: do hướng nghiêng của địa hình
H 33.1: Các hệ thống sông lớn ở VN
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Mùa lũ
Mùa cạn
-Sông ngòi có 2 mùa nước:
+ Mùa lũ: Mực nước cao và nước sông chảy nhanh chiếm 70-80% lượng nước cả năm.
+ Mùa cạn: nước sông thấp và chảy chậm. Chiếm 20-30% lượng nước cả năm
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Nhóm 3:
1.Đặc điểm chế độ nước của sông ngòi Việt Nam?
2.Vì sao có đặc điểm như vậy?
*Nguyên nhân: lượng mưa phân hóa theo mùa
->Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước.
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bảng 33.1 Mùa lũ trên các lưu vực sông
Ghi chú: tháng lũ: +; tháng lũ cao nhất: ++
- Các nguồn lợi:
+ Tận dụng nguồn nước để cải tạo đất.
+ Tận dụng nguồn phù sa để bồi đắp và mở rộng đồng bằng.
+ Tận dụng thủy sản tự nhiên.
- Biện pháp hạn chế tác hại của lũ lụt:
+ Xây các hồ chứa nước: thủy lợi, thủy điện
+ Xây dựng hệ thống đê, hệ thống kênh rạch.
+ Chủ động sống chung với lũ
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bảng 33.1 Mùa lũ trên các lưu vực sông
Phù sa Sụng H?ng
- Bình quân 1m3 nước sông có 223 g cát bùn và các chất hoà tan khác.
-Tổng lượng phù sa 200 triệu tấn /năm.
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Nhóm 4:
1.Chứng minh sông ngòi Việt Nam có lượng phù sa lớn?
2.Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn?
*Nguyên nhân:
- 3/4 diện tích là đồi núi
- Lượng mưa lớn lại tập trung theo mùa
->Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn
- Phù sa bồi đắp đồng bằng, phát triển vùng chuyên canh cây lương thực.
- Phù sa bồi đắp mở rộng đồng bằng về phía biển.
- Tạo nên các nét văn hóa, các phong tục tập quán.
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Phù sa S. Hồng
Phù sa S. Cửu Long
Phát triển nông nghiệp
Văn hóa, phong tục tập quán
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

Tốc độ chảy
Hướng
chảy
Lượng
phù sa
Địa hình
Khí hậu
Chế độ nước
EM LÀM CẦU THỦ
Mạng
lưới
sông
TRÒ CHƠI
2. Khai thác và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông
a. Giá trị của sông ngòi
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
2. Khai thác và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông
a.Giá trị của sông ngòi
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
- Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt
Phát triển thuỷ điện
- Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản
- Phát triển du lịch và giao thông vận tải thuỷ …
Bồi đắp phù sa.
Quan sát tranh, em có nhận xét gì về nguồn nước sông ở nước ta?
Sông Thị Vải (Đồng Nai)
Sông Đáy (Hà Nội)
Sông Hậu (khu CN)
Sông Cà Ty (Đà Nẵng)
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
NGUYÊN NHÂN
HậU QUả
Đánh bắt thuỷ sản bằng hóa chất...
NGUYÊN NHÂN
Chất thải, nước thải sinh hoạt
Chất thải, nước thải trong sản xuất
- Chết ngạt các sinh vật
- Thiếu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt…
Chặt phá rừng
HậU QUả
Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
BIỆN PHÁP
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Hướng:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung
Chế độ nước
theo mùa
+ Mùa lũ
+ Mùa cạn
Hàm lượng
phù sa lớn
- Sông dày đặc
- Sông nhỏ,
ngắn, dốc
- Mưa nhiều
- Bề ngang hẹp
- Nhiều đồi núi
Địa hình có
2 hướng chính:
+ TB - ĐN
+ Vòng cung

Chế độ mưa
theo mùa:
+ Mùa mưa
+ Mùa khô

- Nhiều đồi núi
- Mưa nhiều, theo
mùa
- Nham thạch vụn bở
Nguyên nhân
Nước lớn quanh năm và thường gây ra lũ lụt
Có mạng lưới sông dày đặc, nhưng phần lớn là các sông
nhỏ, ngắn và dốc
Hướng chảy chính là tây bắc-đông nam và hướng vòng cung
Có hàm lượng phù sa lớn
B
A
C
D
Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của
sông ngòi nước ta :
Chọn ý
đúng nhất
?Xác định hình bên các hồ nước: Hoà Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết các hồ trên nằm trên những dòng sông nào ?

S. Chảy
(Hồ Thác Bà)
Sông Đà
(Hồ Hoà Bình)
S. Sài Gòn
(Hồ Dầu tiếng)
S. Đồng Nai (Hồ Trị An)
Sông Xê Xan (Hồ Y–a- ly)
Hãy nèi ý ë cột A với cột B để thấy rõ mối quan hệ giữa sông ngòi với địa hình, khí hậu.
1 - BC
2 - AD
3-C
H 33.1: Các hệ thống sông lớn ở VN
S. Đà
S.Hồng
S.Mã
S.Cả
S.Ba
S.Tiền
S.Hậu
S.Lô
S.Cầu
S.Gâm
S.Gâm
S.Thương
Xác định cỏc sụng ch?y theo hu?ng TB - DN v� hu?ng vũng cung
H 33.1: Các hệ thống sông lớn ở VN
Sông ngòi có giá trị gì trong phát triển kinh tế?
CHUẨN BỊ TIẾT HỌC TIẾP THEO
Bài 34: CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

Xác định trên hình 33.1 (tr 118 SGK) chín hệ thống sông lớn ở nước ta.
Chế độ nước.
Thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở ĐBSCL.
Cách phòng chống lũ ở ĐBSH và ĐBSCL
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
m/s
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
m3/s
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 22:07:30 | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 36 | FileSize: 12.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam, Địa lí 8. Chào mừng các thầy, cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi huyệnMôn địa lý 8Nam h?c 2018 - 2019BÀI 33. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM 1 Đặc điểm về mạng lưới sông ngòi 2 Đặc điểm về phù sa của sông ngòi Đặc điểm về chế độ nước của sông ngòi Đặc điểm về hướng chảy của sông ngòi 34Tiết 38- Bài 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM1. Đặc điểm chung:Nhóm 1: 1.Chứng minh nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc? 2.Tại sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn là sông nhỏ, ngắn và dốc ? Nhóm 2: 1.Sông ngòi Việ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-33-dac-diem-song-ngoi-viet-nam.5h740q.html