Bài 24. Biển và đại dương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 24. Biển và đại dương - 1
  • Bài 24. Biển và đại dương - 2
  • Bài 24. Biển và đại dương - 3
  • Bài 24. Biển và đại dương - 4
  • Bài 24. Biển và đại dương - 5

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Sông là gì? Hãy xác ®Þnh các bé phËn cña hÖ thèng s«ng qua s¬ ®å d­íi ®©y?
Phụ lưu
Chi lưu
Sông chính
Kiểm tra bài cũ
Cà Ná- Ninh Thuận
Ninh Hòa-Khánh Hòa
Bắc Băng Dương
D?i Tõy Duong
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Xác định các đ¹i dương trên Trái ĐÊt?
Thái Bình Dương
Biển Đỏ (Hồng Hải) 41 ‰
Biển Ban – tích 32‰
Biển Đông 33 ‰
D? MU?I C?A M?T S? BI?N :
Vì sao ®é muèi cña c¸c biÓn vµ ®¹i d­¬ng l¹i kh¸c nhau?
- Dộ muối của các biển và đại dương không giống nhau mà tùy thuộc vào nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít , độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
Tiết 30. Bài 24: BIÓN Vµ ®¹I D¦¥NG
- Dộ muối trung binh của nước biển và đại dương là 350/00
Bắc Băng Dương
D?i Tõy Duong
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Thái Bình Dương
33? biển Đông
34? Hoàng Hải
15? biển Ban tich
34,6? ven xích đạo
36,8? dọc chí tuyến
41?biển Đỏ
35?
Độ muối phụ thuộc vào mật độ sông đổ ra biển, độ bốc hơi.
Tìm trªn trªn b¶n ®å biÓn Ban-tÝch (châu Âu), biÓn Hång H¶i (giữa ch©u ¸ vµ ch©u Phi)
Nằm đọc báo trên mặt biển
Mặt biển phủ đầy váng muối
THảO LUậN NHóM
Cho biết khái niệm, nguyên nhân các sự vận động của nước biển và đại dương:
Nhóm 1+2: Tỡm hiểu về Sóng.
Nhóm 3+4: Tỡm hiểu về thủy triều
Nhóm 5+6: Tỡm hiểu về các dòng biển (hải lưu)
3 PHÚT
- Do c¸c lo¹i gió thæi th­êng xuyªn trªn tr¸i ®Êt (tín phong, Tây ôn ®íi..
- Lµ hiÖn t­îng chuyÓn ®éng cña líp n­íc biÓn trªn mÆt , t¹o thµnh c¸c dßng ch¶y trong c¸c biÓn vµ ®¹i d­¬ng.
- Do søc hót cña MÆt Trăng vµ MÆt Trêi.
- Lµ hiÖn t­îng n­íc biÓn d©ng lªn, rót xuèng có chu kú.
- Do gió, ®éng ®Êt ngÇm d­íi ®¸y biÓn sinh ra sóng thÇn.
- Lµ hình thøc dao ®éng t¹i chç cña n­íc biÓn vµ ®¹i d­¬ng.
NGUYÊN NHÂN
KHáI NIệM
®¸P ¸N TH¶O LUËN
SÓNG THẦN Ở NAM Á THÁNG 12 NĂM 2004
Thủy triều lên
Thủy triều xuống
Nguyên nhân gây ra thñy triÒu
Đánh bắt cá
Hàng hải
Làm thuỷ lợi, dẫn nước vào ruộng
Sản xuất muối
Đánh bắt cá
Hàng hải
Nhà máy điện thuỷ triều trên sông Răng – xơ (nước Pháp)
Trận đánh trên sông Bạch Đằng
Sông Bạch Dằng
Bãi cọc trên sông Bạch Dằng
Hậu quả của triều cường
Dọc và chỉ trên bản đồ các dòng biển nóng, lạnh trong
Thái Binh Dương và D?i Tây Dương.
30C
-80C
A
B
Nhiệt độ vùng ven biển nơi có các hải lưu đi qua
Cho biết ảnh hưởng của dòng biển đối với nhiệt độ vùng ven biển ma chúng chảy qua
- Độ muèi cña c¸c biÓn vµ ®¹i d­¬ng kh«ng gièng nhau mµ tïy thuéc vµo nguån n­íc s«ng ®æ vµo nhiÒu hay Ýt vµ ®é bèc h¬i lín hay nhá
- Độ muèi trung binh cña n­íc biÓn vµ ®¹i d­¬ng lµ 350/00, cã sù kh¸c nhau vÒ ®é muèi cña n­íc biÓn vµ ®¹i d­¬ng.

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Độ mặn của nước biển tăng khi:
A. Có nhiều sông ngòi đổ nước ngọt vào.
B. Có nhiệt độ cao.
C. Có mưa lớn.
D. Có nhiệt độ thấp.
A
B
C
D
Sai rồi!
Chúc mừng! Bạn đã
chọn chính xác.
BÀI TẬP

Hãy chọn câu trả lời đúng:

2. Độ mặn của nước biển giảm khi:
A. Có nhiều sông ngòi đổ nước ngọt vào.
B. Có độ bốc hơi nhỏ.
C. Có mưa lớn.
D. Cả A, B, C đều đúng.
A
B
C
D
Sai rồi!
Chúc mừng! Bạn đã
chọn chính xác.
BÀI TẬP

Hãy chọn câu trả lời đúng:

3. Ảnh hưởng nào không phải của thủy triều?
A. Ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.
B. Ảnh hưởng đến ngành đánh cá.
C. Ảnh hưởng đến nhiệt độ ven biển.
D. Ảnh hưởng đến sản xuất muối.
A
B
C
D
Sai rồi!
Chúc mừng! Bạn đã
chọn chính xác.
BÀI TẬP

Hãy chọn câu trả lời đúng:

4. Gió không phải là nguyên nhân sinh ra chuyển động nào?
A. Sóng.
B. Thủy triều.
C. Dòng biển.
D. Gồm A và C.
A
B
C
D
Sai rồi!
Chúc mừng! Bạn đã
chọn chính xác.
BÀI TẬP
Em hãy ghép ý cột A với cột B cho phù hợp:
A
Sóng
Thuỷ triều
Dòng biển
B
Là sự chuyển động từ ngoài vào bờ của nước biển.
Là sự chuyển động thành dòng của nước biển.
Là sự dâng lên hạ xuống có chu kì của nước biển.
Là sự chuyển động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
BÀI CŨ:
Học bài theo dàn bài và câu hỏi ôn bài 1, 2, 3 trang 76 SGK.
Đọc bài đọc thêm trang 76 SGK.
BÀI MỚI:
Tìm hiểu trước bài 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG
CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG.
Dựa vào Hình 64 để làm bài tập 1.
Dựa vào Hình 65 để làm bài tập 2.
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:33:03 | Thể loại: Địa lí 6 | Lần tải: 100 | Lần xem: | Page: 32 | FileSize: 7.34 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 24. Biển và đại dương, Địa lí 6. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINHCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Sông là gì? Hãy xác ®Þnh các bé phËn cña hÖ thèng s«ng qua s¬ ®å d­íi ®©y?Phụ lưuChi lưuSông chínhKiểm tra bài cũCà N

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali6/bai-24-bien-va-dai-duong.xotz0q.html