Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - 1
  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - 2
  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - 3
  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - 4
  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2
trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

Câu 2 : Điền vào chỗ chấm (.......) cho thích hợp:
a) Đồ thị của hàm số y = ax + b( a ≠ 0) là một ................(1)
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .......(;2)
- Song song với đường thẳng ...............,(3)nếu b ≠ 0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu ...........(4)
b) Đường thẳng y = 2x + 3 song song với đường thẳng.........(5)
Đường thẳng y = 2x – 2 song song với đường thẳng........(.6)
Đường thẳng
b
y=ax
b=0
y=2x
y=2x
y=2x-2
O
1
3
.
.
.
.
C
y = 2x + 3
1. Đường thẳng song song.
Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0)
(d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)
(d) // (d`)
(d)
(d`)
y=2x-2
O
1
3
.
.
.
.
C
y=2x+3
y = 2x + 3
Tiết 24:ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG- ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
Đường thẳng song song với đường thẳng y = -0.5x+2 là :
y = 0, 5 x + 2
Rất tiếc bạn sai rồi
y = 1- 0,5x
Hoan hô bạn đã đúng
y = - 0,5x + 2
y = x +2
Rất tiếc bạn sai rồi
Rất tiếc bạn sai rồi
Bài tập1:
Tiết 25: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG- ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
1. Đường thẳng song song.
Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0)
(d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)
(d) // (d`)
(d)
(d`)
? Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :
d1: y = 0,5x - 1;
d2: y = 1,5x + 2;
d3: y = 0,5x + 2
2. Đường thẳng cắt nhau.
(d) cắt (d’)
Chú ý: Khi a a’ và b = b’ thì d và d’ cắt nhau
tại một điểm trên trục tung có tung độ là b .
Bài tập :
Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m)
Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung:
A. m = -1 B. m = 1

C. m ≠ -1 D. m = -5
Rất tiếc, bạn đã sai rồi
Hoan hô, bạn đã trả lời đúng
Bài 1:
Các câu sau đúng hay sai ?
A. (d1 ) // (d2 )
B. (d1 ) cắt (d3 ) tại điểm có tung độ bằng 1
C. (d2 ) // (d3 )
D. (d3 ) trùng (d4 )
Đ
Đ
Đ
S
Cho các đường thẳng :
(d1): y = - 3x + 1 (d3 ): y = 3x + 1
(d2 ): y = 2 – 3x (d4 ): y = 1 + 3x
LUYỆN TẬP
Bài 2:

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x+2 b) y = x+ 2 c) y = 0,5x- 3
d) y = x- 3 e) y = 1,5x- 1 g) y = 0,5x + 3

3/ Bài toán áp dụng :
Cho 2 hàm số bậc nhất: y = mx + 3
và y = (2m +1)x - 5
Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:
a. Hai đường thẳng cắt nhau.
b. Hai đường thẳng song song.a/ Hai du?ng th?ng c?t nhau <=> m 2m + 1 <=> m -1
K?t h?p v?i di?u ki?n trờn, ta cú : m 0 ; m - 0,5 v� m -1
thỡ d? th? hai h�m s? l� hai du?ng th?ng c?t nhau .

m 0
2m + 1 0
m 0
m - 0,5
<=>
Bài giải:
Hàm số : y = mx + 3 và y = (2m + 1)x - 5 là hàm số bậc nhất khi :
b/ Theo đề bài, ta có : 3 -5
Hai đường thảng song song <=> m = 2m + 1 <=> m = -1
Kết hợp với điều kiện trên, ta thấy : m = -1 là giá trị cần tìm .
Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
1. Đường thẳng song song.
Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0)
(d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)
(d) // (d`)
(d)
(d`)
2. Đường thẳng cắt nhau.
(d) cắt (d’)
Chú ý: Khi a a’ và b = b’ thì d và d’ cắt nhau
tại một điểm trên trục tung có tung độ là b .
Hưuớng dẫn về nhà
N?m du?c di?u ki?n d? 2 du?ng th?ng c?t nhau, song song, trựng nhau.
L�m cỏc b�i t?p 22 SGK

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:07:53 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.85 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đại số 9. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2 trên cùng một mặt phẳng toạ độ.Câu 2 : Điền vào chỗ chấm (.......) cho thích hợp: a) Đồ thị của hàm số y = ax + b( a ≠ 0) là một ..

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso9/chuong-ii-4-duong-thang-song-song-va-duong-thang-cat-nhau.x7b20q.html