Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 1
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 2
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 3
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 4
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 5
Bài tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1
Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 < x2 .
Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số
y = f(x) đã cho đồng biến trên R
Bài tập 2. Cho hàm số y = f(x) = - 3x + 1
Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 < x2 .
Hãy chứng minh f(x1) > f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số
y = f(x) đã cho nghịch biến trên R
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Sau t giờ ô tô đi đưuợc .........
Sau t giờ ô tô cách TT Hà Nội s = ..........
? s = 50t + 8 là hàm số
* D?nh nghĩa:
y = ax + b
50 (km)
50 t (km)
50t + 8 (km)
58
108
158
208
...
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax(a ? 0)
và a ? 0.
bậc nhất
8km
+ b
(a ? 0)
a
b
= a
S = t +
y
x
a) Bài toán: Một xe chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc . Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội
50 km/h
a km/h (a>0)
8 km.
b km
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
a) Bài toán:
b) Dịnh nghĩa:
Hàm số bậc nhất là hàm số đuược cho bởi công thức y = ax + b (a ? 0) trong đó a, b là các số cho truước
Khi b = 0,
hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
Chú ý:
Bài tập 1: a) Trong cỏc h�m s? sau h�m s? n�o l� h�m s? b?c nh?t?
y = 1 - 5x
? y = 3x - 4
2y = 6x - 8
2y = 6x - 8
y = (m - 1) x -2
(m ? 1)
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
a) Bài toán:
b) Dịnh nghĩa:
Hàm số bậc nhất là hàm số đuược cho bởi công thức y = ax + b (a ? 0) trong đó a, b là các số cho trưuớc
Khi b = 0,
hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
Chú ý:
Bài tập 1: b) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, xỏc d?nh cỏc h? s? a, b
y = 2 x
2y = 6x - 8
? y = 3x - 4
2y = 6x - 8
y = 1 - 5x
-5
1
0
3
-4
Dạng y = ax + b a ?0
y = (m - 1) x -2
(m ? 1)
m -1
- 2
a
b
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
hàm số bậc nhất
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
- Hàm số y = f(x) = - 3x + 1 xác định ?x ? R
- Lấy x1, x2 bất kỳ ? R sao cho
x1 < x2 thỡ f(x1) > f(x2)
?y = f(x) = - 3x + 1 nghịch biến
biến trên R
2. tính chất
* VD1: Xét hàm số y = - 3x + 1
- Hàm số y = - 3x + 1 xác định ?x ? R
- Hàm số y = - 3x + 1 nghịch biến trên R
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
b)Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
hàm số bậc nhất
* VD2: Xét hàm số y = 3x + 1
Hàm số y = 3x + 1 xác định ?x ? R
Hàm số y = 3x +1 đồng biến trên R
2. tính chất
* VD1: Xét hàm số y = -3x + 1
Hàm số y = - 3x + 1 xác định ?x ? R
Hàm số y = - 3x + 1 nghịch biến trên R
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho truước và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi
giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
?y= f(x)= 3x +1 đồng biến trên R
-3
3
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Bài tập 1: c) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, h�m s? n�o l� d?ng bi?n, ngh?ch bi?n?
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
Bài tập 1: c) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, h�m s? n�o l� d?ng bi?n, ngh?ch bi?n?
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho truước và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
Bài tập 2:
Cho h�m s? b?c nh?t: y = (1 - 2m)x + 2.
Tỡm cỏc giỏ tr? c?a m d? h�m s? :
D?ng bi?n
Ngh?ch bi?n
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
a) Dồng biến trên R khi a > 0
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
- Học thuộc định nghĩa, tính chất của hàm số bậc nhất.
Bài tập: 8, 9, 10, 13 trang 48 / SGK
30 (cm)
x
x
20 (cm)
* Hưuớng dẫn bài 10 SGK.
- Chiều dài ban đầu là 30(cm).
Sau khi bớt x(cm), chiều dài 30 - x (cm).
Tuương tự, sau khi bớt x(cm), chiều rộng là 20 - x(cm).
Công thức tính chu vi là: P = (chi?u dài + chi?u rộng) ? 2.
Hướng dẫn tự học ở nhà
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 12:47:29 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương II. §2. Hàm số bậc nhất, Đại số 9. Bài tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 Hãy chứng minh f(x1) y = f(x) đã cho đồng biến trên RBài tập 2. Cho hàm số y = f(x) = - 3x + 1 Cho hai giá trị bất kỳ x1

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-ii-2-ham-so-bac-nhat.extx0q.html