NĂM HỌC 2015- 2016
GV: THÂN THỊ DIỆP NGA
CÔNG NGHỆ 7
PHẦN I
TRỒNG TRỌT
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
NỘI DUNG:
I- Khái niệm về đất trồng
II- Thành phần của đất trồng
Trả lời
I- Trồng trọt có vai trò gì?
Cung cấp lương, thực phẩm.
Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy.
Cung cấp cho thức ăn chăn nuôi .
Cung cấp nông sản cho suất khẩu .
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Nhiệm vụ của trồng trọt là gì ?
Trả lời :
Cung cấp lương thực phẩm cho nhân dân và phát triển chăn nuôi .
Cung cấp cho chế biến và xuất khẩu .
BÀI 2
KH�I NI?M V? D?T T?NG V� TH�NH PH?N D?T TR?NG
I. Khái niệm về đất trồng.
Hình a
Hình b
: đá
: đất
1/ Đất trồng là gì ?

1.Đất trồng là gì?
Đất khác đá ở chỗ có độ phì nhiêu.
Đất do đá biến đổi thành
Đất trồng là :
Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất
Cây trồng phát triển cho sản phẩm.
2/ Vai trò của đất trồng :
Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi:
Hình 2. Vai trò của đât đối với cây trồng
Trồng cây trong đất
Trồng cây trong môi trường nước.
? Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có gì giống và khác nhau
Trả lời:
Giống: cung cấp oxi, chất dinh dưỡng cho cây.
Khác: trồng cây trong môi trường đất không cần giá đỡ, trồng cây trong môi trường nước cần giá đỡ.
Keát luaän :
Ñaát coù vai troø cung caáp nöôùc, chaát dinh döôõng, Oxi cho caây vaø giöõ caây ñöùng vöõng .
Thành phần của đất trồng :
Học sinh quan sát sơ đồ 1 trả lời câu hỏi :
1/ Đất trồng có những thành phần nào ?
Trả lời :
Phần khí , phần rắn , phần lỏng
Trong ph?n r?n g?m 2 ch?t vơ co v� ch?t h?u co
Phần khí:
Là không khí có ở trong các khe hở của đất.Chứa nitơ, oxi, cacbonic. Tuy nhiên lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, còn lượng khí cacbonic trong đất thì lớn hơn lượng khí cacbonic trong khí quyển tới hàng trăm lần.

Phần rắn: bao gồm 2 thành phần: thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ .

-Thành phần hữu cơ:
Chiếm từ 92% đến 98% khối lượng phần rắn, trong đó có chứa các chất dinh dưỡng nitơ, phốtpho, kali....
Bao gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật, vi sinh vật đã chết và mùn. Đất nhiều mùn là đất tốt.
-Thành phần vô cơ
Phần lỏng
Chính là nước trong đất. Nước trong đất có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng.
2/ Bài tập:
Hãy điền vào bảng theo mẫu dưới đây:

Cung cấp Oxi cho cây hô hấp

Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
Cung cấp nước cho cây
1/ Hoàn thành sơ đồ sau:
Phần khí
Phần lỏng
Chất hữu cơ
Phần rắn
Chất vô cơ
2/ Chọn đúng hay sai :
…......Thành phần của đất gồm : chất khí , chất lỏng , chất rắn .
………… Thành phần của đất gồm 4 chất : chất khí , chất lỏng , chất hữu cơ , chất vô cơ .
………… Thể khí chiếm phần khe hở của đất .
…………Thể lỏng chiếm phần khe hở của đất .
……….. Phần khí trong đất có tỉ lệ O 2 và CO2 như trong không khí .
Đ
S
Đ
Đ
Đ

a. Phần khí trong đất gồm các chất…..
b. Phần hữu cơ trong đất gồm:……….
c. Phần vô cơ trong đất gồm:…………
d. Nước trong đất có tác dụng:……….
?
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
- Cung cấp nông sản để xuất khẩu
I- Vai trò của trồng trọt
DẶN DÒ
1. Học câu hỏi sgk .
2. Hoàn thành bài tập trong vở bài tập .
3. Đọc trước bài 3.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT