bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha - 1
  • bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha - 2
  • bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha - 3
  • bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha - 4
  • bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha - 5
Gv : Vi Ngọc Hưng _Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. Nêu nguyên lý làm việc của máy biến áp 3 pha?
2. Mét m¸y biÕn ¸p ba pha,mçi pha d©y quÊn s¬ cÊp cã 11000 vßng vµ d©y quÊn thø cÊp cã 200 vßng. D©y quÊn cña m¸y biÕn ¸p ®­îc nèi theo kiÓu /Yo, vµ ®­îc cÊp ®iÖn bëi nguån ba pha cã Ud = 22kV. H·y :
a, VÏ s¬ ®å ®Êu d©y.
b, TÝnh hÖ sè biÕ ¸p pha vµ d©y.
c, TÝnh ®iÖn ¸p pha vµ ®iÖn ¸p d©y cña cuén thø cÊp.
I. khái niệm và công dụng
Hình 1.
1. Khái niệm động cơ không đồng bộ ba pha.
Là động xoay chiều ba pha có tốc độ quay của rôto(n) nhỏ hơn tốc độ quay (n1).
2. Công dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.
Dùng làm nguồn động lực cho các máy công cụ
Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
I. khái niệm và công dụng
a, Lõi thép: gồm các lá thép kĩ thuật điện ghép lại thành hình trụ,mặt trong có rãnh đặt dây quấn
Ii. Cấu tạo
1. Stato(phần tĩnh).
Stato
Hinh 3 : Stato
Hinh 2
b, Dây quấn: Dây quấn stato động cơ không đồng bộ (đckđb) là dây đồng được phủ sơn cách điện, gồm ba cuộn dây AX, BY, CZ đặt trong rãnh stato.
Hinh 4
Sáu đầu dây A, B, C, X, Y, Z được nối ra ngoài hộp đấu dây để nhận điện.
I. khái niệm và công dụng
a, Lõi thép: làm bằng các lá thép kĩ thuật điện, mặt ngoài có xẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục, ghép lại thành hình trụ.
Ii. Cấu tạo
1. Stato(phần tĩnh).
b, Dây quấn: có hai kiểu:
- Dây quấn kiểu roto lồng sóc.
- Dây quấn kiểu roto dây quấn.
2. Rôto(phần quay).
Roto lồng sóc
Roto dây quấn
I. khái niệm và công dụng
Ii. Cấu tạo
III. Nguyên lý làm việc
Khi cho dòng điện 3 pha vào các dây quấn stato của động cơ thì trong lòng Stato sẽ có từ trường quay.
Từ thông của từ trường quay biến thiên qua các khung dây kín của rôto làm xuất hiện trong đó các sức điện động và dòng điện cảm ứng.
Lực tương tác điện từ gữa từ trường quay và các dòng ®iÖn c¶m cảm ứng này, tạo ra mômen quay làm cho rôto quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n nhỏ hơn tốc độ n1 của từ trường


Tốc độ quay của từ trường được tính bằng công thức:
Trong đó:
f là tần số dòng điện(Hz)
p là số đôi cực từ.
Sự chênh lệch tốc độ giữa từ trường quay và tốc độ roto gọi là tốc độ trượt: n2= n1- n.
Tốc độ quay của roto được tính theo công thức:
s gọi là hệ số trượt
Khi động cơ làm việc bình thường s= 0,02-0,06
I. khái niệm và công dụng
Ii. Cấu tạo
III. Nguyên lý làm việc
IV. Cách đấu dây
Đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha
+ Nối hình sao
+ Nối hình tam giác
Cách đấu dây hình sao
Cách đấu dây hình tam giac
(2)
(1)
(2)
(3)
A
B
C
Động cơ quay thuận
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
A
B
C
Hình 1
Hình 2
Để đổi chiều quay của động cơ, người ta đảo hai pha bất kì cho nhau
Ví dụ: giữ nguyên pha A,đổi pha B cho pha C
Câu hỏi và bài tập về nhà
Câu 1,2,3 trang 107 SGK
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-02-09 02:48:42 | Thể loại: Công nghệ 12 | Lần tải: 205 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 3.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha, Công nghệ 12. Gv : Vi Ngọc Hưng _Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1. Nêu nguyên lý làm việc của máy biến áp 3 pha?2. Mét m¸y biÕn ¸p ba pha,mçi pha d©y quÊn s¬ cÊp cã 11000 vßng vµ d©y quÊn thø cÊp cã 200 vßng. D©y qu

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-26-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha.vu6ytq.html