Ham so

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ham so - 1
  • Ham so - 2
  • Ham so - 3
  • Ham so - 4
  • Ham so - 5
Bài 5: HÀM SỐ
NỘI DUNG:
Một số ví dụ về hàm số.
Khái niệm hàm số.
Bài tập.
1. Một số ví dụ về hàm số:
Ví dụ 1�: Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :
Ví dụ 2 : m = 7,8V
Ví dụ 3 :
?1
?2
7,8
15,6
23,4
31,2
m là hàm số của V
t là hàm số của v
m = 7,8V
? Nhận xét�:
- Nhiệt độ T(0C) phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t ( giờ)
- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T
- Ta nói T là hàm số của t
2. Khái niệm hàm số:
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số .
?Chú ý:
Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng .
 Haøm soá coù theå ñöôïc cho baèng baûng, baèng coâng thöùc.
 Khi y laø haøm soá cuûa x ta coù theå vieát y = f(x), y = g(x).....
 Chaúng haïn haøm soá y=2x+3 ta coøn vieát y=f(x)=2x+3 vaø khi ñoù vôùi x=3 thì giaù trò töông öùng cuûa y laø :
2.3+3=9
.Ta viết f(3)=9.
Anh
Hàn Quốc
Canada
Mỹ
Việt Nam
Nhật
Pháp
Cùng suy nghĩ
?.Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là :
a/
b/
c/
a/ y là hàm số của x
b/ y là hàm số của x (y là hàm hằng)
c/ y không phải là hàm số của x
1
2
1
3
Giải
f(1) = 3.12 + 1 = 4
f(3) = 3.32 + 1 = 28
-26
-21
-16
-11
-1
0
Giải
Bài tập bổ sung: Cho hàm số y = 2x + 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :
Hướng dẫn tìm x với y = 5
Ta có : 5 = 2x +3
2x = 5- 3
2x = 2
x = 1
0
-1
1
7
-1,5
2x + 3 = 5
Cho công thức y2 = x .Ta nói y là hàm số của x đúng hay sai ?
a/ Đúng
b/ Sai
Vì khi x = 1 thì y= 1 và y= -1
Với một giá trị của x có hai giá trị của y nên y không phải là hàm số của x
Cho hàm số y= f(x) = 1 - 2x.
Khi đó f(-1) có giá trị là :
a/ 1
b/ -1
c/ -3
d/ 3
?. Nêu khái niệm hàm hằng.
Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng .
Trong các bảng sau, bảng nào y không phải là hàm số của x ?
a.
b.
c.
d.
Bài tập 1: Đại lưu?ng y có phải là hàm số của đại lưu?ng x hay không, nếu bảng các giá trị tương ứng của nó là:
BÀI TẬP:
Hàm số
Hàm số (hàm hằng)
Không phải là hàm số
Học thuộc khái niệm hàm số.
- Xem lại cách tính các giá trị tương ứng của x và y
- Làm bài tập: 27; 28; 29;30;31/ Trang 64;65-SGK
Bài tập: 37; 38; 39/Trang 48 - Sách bài tập.
-Tiết sau Luyện tập.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 18:32:56 | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 9.88 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ham so, Bài giảng khác. Bài 5: HÀM SỐNỘI DUNG:Một số ví dụ về hàm số.Khái niệm hàm số.Bài tập.1. Một số ví dụ về hàm số: Ví dụ 1�: Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :Ví dụ

https://tailieuhoctap.com/baigiangbaigiangkhac/ham-so.zwi40q.html