chuyên đề Chuẩn NN giáo viên

  • 24/10/2013 08:10:41
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 2.34 M, số trang : 16 ,tên

Slides

chuyên đề Chuẩn NN giáo viên slide 1
chuyên đề Chuẩn NN giáo viên slide 2
chuyên đề Chuẩn NN giáo viên slide 3
chuyên đề Chuẩn NN giáo viên slide 4
chuyên đề Chuẩn NN giáo viên slide 5

Chi tiết

TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
TRONG NHÀ TRƯỜNG PT
NĂM HỌC 2013 - 2014
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
2
NĂM HỌC 2013 - 2014
Những tiêu chí nào trong Tiêu chuẩn 4 có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức các HĐGD ?
( Mời Thầy Cô tìm hiểu trong Chuẩn nghề nghiệp GV
và chỉ ra 3 tiêu chí liên quan ! )
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
1
Tiêu chí 16 : Xây dựng kế hoạch các HĐGD
Kế hoạch thể hiện rõ mục tiêu; các hoạt động được thiết kế cụ thể phù hợp
với từng đối tượng học sinh theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng
tạo ở học sinh; tiến độ thực hiện khả thi; kế hoạch đảm bảo tính liên kết,
phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà
trường  ( 4 điểm – điểm tối đa ).
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
Tiêu chí 18 : Giáo dục qua các HĐGD

Các HĐGD được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo

dục, ứng xử kịp thời hợp lý với các tình huống xảy ra khác với kế hoạch đã

thiết kế ( 4 điểm – điểm tối đa ).
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
Tiêu chí 20 : Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD

Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc, phương pháp và

hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể, đáp ứng yêu cầu

giáo dục, phù hợp đối tượng, môi trường giáo dục và có chuyển biến tích

cực; có kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt ( 4 điểm – điểm tối đa ).
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
Những đối tượng nào trong nhà trường phổ thông chịu sự tác động trực tiếp của 3 tiêu chí 16, 18 và 20 ?
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
2.1. Khái niệm HĐGD :
- Là bộ phận của chương trình giáo dục; con đường gắn học -hành,
lí thuyết - thực tiễn, nhà trường - gia đình - xã hội.

- Góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho HS.
- Nghĩa rộng : Gồm các HĐ dạy học các môn học + HĐGD.

- Nghĩa hẹp : Gồm những HĐGD ngoài giờ học các môn học.
2.2. Vị trí, vai trò HĐGD :
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
3.1. Nội dung, hình thức tổ chức HĐGD:
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG PT
Truy bài, trực tuần,
HĐ giữa giờ…
Chào cờ, SH cuối
tuần,…
MỘT SỐ
HÌNH THỨC
HĐGD CƠ BẢN

Diễn đàn,
Kịch tham gia,
Giao lưu,
Ngày hội,
Hội thi,
Trò chơi,
Câu lạc bộ,
Đóng vai,
Hội trại,
Tham quan,

NĂM HỌC 2013 - 2014
www.themegallery.com
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
1.Thiết kế
hoạt động
3.2. Qui trình
tổ chức HĐGD
2. Chuẩn bị
hoạt động
3. Thực hiện
hoạt động
4. Đánh giá, rút
kinh nghiệm
www.themegallery.com
1
Hoạt động giao
lưu
2
Ngày
Hội
3
Kịch
Tham
gia
5
Trò
chơi
6
Hội
thi
4
Đóng
vai
7
Sinh
Hoạt
Câu
Lạc
Bộ
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
1
MỘT SỐ KĨ NĂNG TỔ CHỨC HĐGD Ở TRƯỜNG PT
4
HĐGD
Cám ơn Thầy Cô
đã quan tâm theo dõi !
NĂM HỌC 2013 - 2014
www.themegallery.com
Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục

1. Tiêu chí 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
2. Tiêu chí 17. Giáo dục qua môn học
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng.
3. Tiêu chí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.
4. Tiêu chí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng.
5. Tiêu chí 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.
6. Tiêu chí 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
PHỤ LỤC
www.themegallery.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách : Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
( Tác giả : Phan Thanh Long- Hồ Thị Nhật- Vũ Bá Tuấn- Trần Thị Cẩm Tú –Đàm Thị Vân Anh . Nxb Đại học sư phạm )

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ