Bài giảng Tin học 8

Thư viện Bài giảng Tin học 8
bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 15

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

phần mềm Geogebra

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tin học8. Làm quen với SCratch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Phần 1

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
BÀI GIẢNG E-Learning

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 5 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Vẽ hình không gian bằng Geogebra

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 6 tháng trước
 • 0