Bài giảng Tin học 7

Thư viện Bài giảng Tin học 7
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 4 Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
B4 Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

 • 15 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1 chương trình bảng tính t1,2

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 3 Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B3 Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
B2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
B1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0