TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

ôn tập kỳ 1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

ôn tập kỳ 1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 8. Em viết báo tường

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản tiết 1

 • 5 tháng trước
 • 0