TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài tập và thực hành 1

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tin học 11

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài tập và thực hành 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng (tiết 1)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

lê thị hạnh 10a5

 • 6 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Tin học 11

thiều thu phương 10a5

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

bài 14

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài giới thiệu Huyện Bảo Yên của học sinh

 • 7 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 7 tháng trước
 • 13
Bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 14,15 . Kiểu dữ liệu tệp

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 7 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 8 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài tập chương 3 tin11

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp-tiết 1

 • 11 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 11 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 11 tháng trước
 • 8
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 11 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • một năm trước
 • 0