Bài giảng Tin học

Thư viện Bài giảng Tin học
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 9 ngày trước
 • 1
bài giảng
B4 Tìm hiểu về thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Power Point

lop 10 Tâm lí học

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Power Point

Nguyen Minh Tuan

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 15

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

học toán với phần mềm geogebra

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

luyen tu va cau 5

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

luyen tu va cau

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

luyen tu va cau

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

tap do lop 5

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

toan lop 5

 • 13 ngày trước
 • 0