TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 12

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

nghe

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Tin học 11.nghe

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 7 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Tin học 9.tron bo

 • 13 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 8

tron bo

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

tron bo

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

tron bo

 • 13 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9 Ôn tập

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thông tin và tin học

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
B3 Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B2 Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B1 Thông tin và tin học

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 16 ngày trước
 • 0