TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 4. Big or small?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 5. Skills 1

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 5. Skills 1

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12 Robots Lesson 1 Getting Started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 15. Countries

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 15. Countries

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7 ( Revision Unit 10)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 9. The body

 • một tháng trước
 • 0