TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HSG 6

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 4. Communication

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 15. Countries

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project

 • một năm trước
 • 111
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 66
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

unit 8 a4,6,7

 • một năm trước
 • 59
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 41
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your houseaa1,2

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Tiếng Anh 6

English 6: Unit 6: OUR TET HOLIDAY.Lesson 1: GETTING STARTED

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 6 sach cu

 • một năm trước
 • 17
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 6

 • một năm trước
 • 17
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 7 sach cu

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 4. Communication

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Revision for the first term test

 • một năm trước
 • 25
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 23
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 7. Project

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 20
Bài giảng
Tiếng Anh 6

lop 6 Unit 6 lesson skills 1

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 8