TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 3. A closer look 2

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 3. At home

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 3. At home

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 3. At home

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 3. At home

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 9- Lesson 5. Skills 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

English 6 - Unit 6 : Our Tet holiday

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 7. Looking back & project

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about C 4,5,6

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 6. Skills 2

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 4. Communication

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 9. The body

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 2. A closer look 1

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 10. Staying healthy

 • một năm trước
 • 3