TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 1. Greetings

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7 (Sách mới).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 10. Staying healthy

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 4. Big or small?

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12 Robots Lesson 1 Getting Started

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 15. Countries

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. getting started

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 15. Countries

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 1. Getting started

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7 ( Revision Unit 10)

 • 4 tháng trước
 • 0