TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 9. The body

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 3. At home

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 1. Greetings (review + tobe)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 11. What do you eat?

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Staying healthy

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Staying healthy

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 10. Staying healthy

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Staying healthy

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 8. Out and about

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 2. At school

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 2. At school

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 2. At school

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 2. At school

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Grade 6- Unit 9 - Lesson 5

 • một năm trước
 • 0