TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 5. Skills 1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media read

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 10. Life on other planets

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media (Read)

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media Get-Lis

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0