TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 5. Listening

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1. Home life

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 5. Cultural identity. Lesson 5. Listening

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 5. Listening

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

unit 5 read

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Bài kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - thí điểm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 12 Nâng cao

SENTENCE TRANSFORMATION.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system ( Language focus)- Do Thi Thu Hien

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 12. Water sports

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 3.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 13. The 22nd Sea Games

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 12. Water sports

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 3. Ways of socialising -LF

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 8. Life in the future

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 5: Communication & Culture

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 1. Getting started

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 3. Ways of socialising

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 2. Cultural diversity

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1. Home life

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 3. The green movement. Lesson 3. Reading

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 1. Life stories. Lesson 8. Looking back and project

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 2. Urbanisation. Lesson 6. Writing

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 2. Cultural diversity

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 1. Life stories. Lesson 4. Speaking

 • 2 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 1. Life stories. Lesson 3. Reading

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 1. Life stories. Lesson 2. Language

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 13. The 22nd Sea Games

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 3. Reading

 • 4 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Tiếng Anh 12 . Unit 15

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 15 Women in society

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

tiếng anh 12

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 15. Women in society

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 9. Choosing a career. Lesson 1. Getting started

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 14. International organizations. Reading

 • 8 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

 • 8 tháng trước
 • 25