TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 12. Water sports

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 10. Endangered species

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 15. Women in society

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 8. Life in the future

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 8-Life in the future-Listening

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 8-Life in the future-Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

unit 1-Home Life-Language focus

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1. Home life

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1. Home life

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 2. Cultural diversity

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 2. Cultural diversity

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs - SPEAKING

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1-Home life-writing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit1-Home life-Speaking

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Tiếng Anh 12 (Sách cũ)Unit 1 Home life-Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 3. Ways of socialising

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 6. Endangered species. Lesson 5. Listening

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 10. Endangered species

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 14. International organizations

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 14. International organizations

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

unit 11- English 12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Tiếng Anh 12 (Sách cũ).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Đề khảo sát chất lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Antonym & Synonym

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 5. Listening

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 4. School education system

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 1. Home life

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 5. Cultural identity. Lesson 5. Listening

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 4. The mass media. Lesson 5. Listening

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

unit 5 read

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 6. Future jobs

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Bài kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - thí điểm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 5. Higher education

 • 3 tháng trước
 • 0