TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 7

tieng anh 7 sach moi

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 13. Films and cinema

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

unit 12: writing.

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • 2 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 4. Communication

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 13. Films and cinema Speaking

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 1. Getting started

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 13. Festivals

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 10. Communication. Lesson 5. Skills 1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 5. Skills 1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 3. A closer look 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 4. Communication

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 13. Films and cinema

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 6. Skills 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 14. Freetime fun

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 14. Wonders of the world

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 13. Festivals

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 6. Skills 2

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 10. Communication. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 4. Communication

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11

Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 2. Skills

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 11. National parks

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 9. Choosing a career. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 3. A party

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 6. Skills 2

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 2. Personal information

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 01. My hobbies. Lesson 1. Getting started

 • 4 ngày trước
 • 0