TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 5. Work and play

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 5. Work and play

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 5. Work and play

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 13. Activities

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 13. Activities

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 13. Activities

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 13. Activities

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 13. Hobbies

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Practise Listening -American English File

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

VERB TENSES - ON TNPT

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

lop 12

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12

lop 12 (On tnpt-1) - mixed exercises

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 03. Community Service. Lesson 6. Skills 2

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 12. Sports and pastimes

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 5. Things I do

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 12. A vacation abroad

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 12. A vacation abroad

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Learning a foreign language

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8. Celebrations

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • 15 ngày trước
 • 0