TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 03. Music. Lesson 5. Listening

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 03. Music. Lesson 8. Looking back - project

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 03. Community Service. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 7. Looking back & project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 13. The 22nd Sea Games

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 12. Water sports

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school B12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 2. Personal experiences

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 11

Unit 2. Relationships. Lesson 3. Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 3. A party

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 1. Friendship

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 3: My friends ( Skills 2) Period 21

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 03. Community Service. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 4. Volunteer work

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • một tháng trước
 • 7
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11

Unit 3. Becoming independent. Lesson 3. Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 3. Ways of socialising -LF

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 3. Reading

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Review 3. (6-7-8). Lesson 2. Skills

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Review 3. (6-7-8). Lesson 1. Language

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 4. Volunteer work

 • một tháng trước
 • 0