TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 10. Staying healthy

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 9. At home and away

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 10. Health and hygiene

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 10. Health and hygiene

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 10. Staying healthy

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 06. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 1. Getting started

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

tieng anh 7 sach moi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 14. The world cup

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 7. Looking back & project

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 9. The post office

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 07. Pollution. Lesson 6. Skills 2

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 6. Skills 2

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 7. The world of work A4

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling- language focus

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • 6 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 5. Skills 1

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tienganh6. thao giảng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 6. Skills 2

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 6. The environment

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

tieng anh 10 sach moi

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy Leson 1

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 6. The environment

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

unit 7. television león 4 communication

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 7. television. lesson 6 skill 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 9. Undersea world

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 9. A first-aid course

 • 10 ngày trước
 • 0