TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Quần thể sinh vật

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

HỆ SINH THÁI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Tiết 52: Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Sinh hoc 9- bài 53

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

. BÀI 47. QUẦN THỂ SINH VẬT

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

 • một tháng trước
 • 0