Bài giảng Sinh học 9

Thư viện Bài giảng Sinh học 9
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 14 ngày trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Ôn tập phần Di truyền

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. PROTEIN

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính hay

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0