TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Sinh học 9 bài 39

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • 17 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • một tháng trước
 • 0