TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 7. Bài tập chương I

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 23 Đột bién sô luọng NST

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

bài giảng tích hợp liên môn. Nguyễn Thị nhung

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

lop 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

chuyen de lai 1 cap tinh trang

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng