TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

chuyên đề giáo dục giới tinh cho học sinh lớp 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Ôn tập phần Di truyền

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 9. Nguyên phân

 • một tháng trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. PROTEIN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính hay

 • một tháng trước
 • 0