TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 34. Sự phát sinh loài người

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 29. Quá trình hình thành loài

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

bài 21 sinh học 12

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Sinh hoc 12. Bài 20. Tạo giống mới nhờ CN gen

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 5 tháng trước
 • 0