TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 29. Quá trình hình thành loài

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 5,6,7. Chủ đề: NST và đột biến NST

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 5 tháng trước
 • 16
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 5 tháng trước
 • 11
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 8 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

SU PHAT SINH LOAI NGUOI - làm mới

 • 9 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 9 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá quỳnh nhi

 • 11 tháng trước
 • 0