TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 11 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 47. Sinh đẻ có kế hoạch ở người

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bùi 26. Cảm ứng ờ động vật

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 24. Ứng động

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 7. Quang hợp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 23. Hướng động

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 30. Tập tính

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bai 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 30. Tập tính

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 23. Hướng động

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 18. Tuần hoàn

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 15. Tiêu hoá

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 7. Quang hợp

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 7. Quang hợp

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

 • 3 năm trước
 • 20
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)

 • 3 năm trước
 • 14
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 24. Ứng động

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

tập tính in vết

 • 3 năm trước
 • 14
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 17. Hô hấp

 • 3 năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)

 • 3 năm trước
 • 13
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 18. Tuần hoàn máu (tiết 21)

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

 • 3 năm trước
 • 24
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

 • 3 năm trước
 • 17
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 5. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

 • 4 năm trước
 • 43
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)

 • 4 năm trước
 • 22
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 35. Hoocmôn thực vật

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

thuyết trình tập tính động vật

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

 • 4 năm trước
 • 26
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

bài 26 sinh 11nc

 • 5 năm trước
 • 0