TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực (NHÂN TẾ BÀO)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 17. Quang hợp

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

thuyết trình sinh học 10

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực nhÓM 1 (t3)

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực ( t2 )

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực nhóm 1

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 7. Tế bào nhân sơ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8Tế bào nhân thưc

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Sinh học 10-tế bào nhân sơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 7. Tế bào nhân sơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 7. Tế bào nhân sơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 2. Các giới sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 2. Các giới sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

lop 10

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 7. Tế bào nhân sơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 2 tháng trước
 • 0