TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 19. Giảm phân

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 39. Bài tiết nước tiểu

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

 • 6 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 30. Thụ phấn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 57. Đa dạng sinh học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng