TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 1. Bài mở đầu

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 12. Biến dạng của rễ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 17. Tim và mạch máu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 21. Hoạt động hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 15. Giun đất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 14. Thân dài ra do đâu ?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 18 - tiết 19 - Trai sông

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 13. Giun đũa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 11. Sán lá gan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 8. Thủy tức

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 11. Sán lá gan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 31. Trao đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 19. Một số thân mềm khác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực

 • một tháng trước
 • 2