TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Giáo án cả năm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 13. Giun đũa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 3. Tế bào

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 2. Cấu tạo cơ thể người

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Sinh học 7. Bài 4. Trùng roi

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 8. Thủy tức

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 8. Thủy tức

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 49. Quần xã sinh vật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 1. Bài mở đầu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 8. Nhiễm sắc thể

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và mô

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 7. Bài tập chương I

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

 • 19 ngày trước
 • 0