Bài giảng Sinh học

Thư viện Bài giảng Sinh học
bài giảng
Sinh học 8

Bài 1. Bài mở đầu

 • 7 ngày trước
 • 5
bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 6

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 6

Bài 12. Biến dạng của rễ

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 7

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 17. Tim và mạch máu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 18. Prôtêin

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 8

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 21. Hoạt động hô hấp

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 15. Giun đất

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 18. Trai sông

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

 • 10 ngày trước
 • 2
bài giảng
Sinh học 6

Bài 14. Thân dài ra do đâu ?

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 6

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 7

Bài 18 - tiết 19 - Trai sông

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 13. Giun đũa

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 11. Sán lá gan

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 8. Thủy tức

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 11. Sán lá gan

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 31. Trao đổi chất

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 19. Một số thân mềm khác

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực

 • 11 ngày trước
 • 2