TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11 Nâng cao

Bài 47. Sinh đẻ có kế hoạch ở người

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 57. Đa dạng sinh học

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 57. Đa dạng sinh học

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 57. Đa dạng sinh học

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 24. Ứng động

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 24. Ứng động

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 23. Hướng động

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 23. Hướng động

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 18. Tuần hoàn máu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 18. Tuần hoàn máu

 • 16 ngày trước
 • 0