TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9. Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9. Bài 4. Sự phát triển của từ vựng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Thuật ngữ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 49
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10: Đồng chí - Chính Hữu

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0