TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 8 tháng trước
 • 12
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 8 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 49
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10: Đồng chí - Chính Hữu

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Cảnh ngày xuân

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 10 tháng trước
 • 10
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 10 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 10 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 10 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 11 tháng trước
 • 11
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • 11 tháng trước
 • 0