TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Chương 6

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chính trị học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chiến lược '' Diển biến hòa bình''

 • 5 tháng trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Tin lành

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hồi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Cao Đài

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hòa Hảo

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Phật giáo

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Tập huấn công tác Dân vận

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Học thuyết kinh tế về CNTBĐQ và CNTBĐQNN

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

chương 5:Học thuyết giá trị thặng dư

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

CÔNG TÁC DÂN TỘC TÔN GIÁO

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Đảng Cộng Sản Việt Nam

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 6 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 5 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 4 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 3 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 2 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

6 bài ll chính trị chuyên đề 1 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 12 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 11 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 10 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 9 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 8 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 7 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 6 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 5 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 2 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Lí luận Chính trị

NVDCB CỦA CNMLN, TTHCM Chương 1 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TT HCM CHƯƠNG VII (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TT HCM CHƯƠNG VI (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TT HCM CHƯƠNG V (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TTHCM CHƯƠNG IV (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TTHCM CHƯƠNG III (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TTHCM CHƯƠNG II (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lí luận Chính trị

TT HCM CHƯƠNG 1 (CĐ-ĐH).

 • 8 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Hệ Thống Tư tưởng HCM. Nội dung tâm đắc nhất

 • 8 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Lí luận Chính trị

li luan chinh tri cd dh Tư tưởng Hồ Chí Minh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • một năm trước
 • 0