Bài giảng Hóa học 9

Thư viện Bài giảng Hóa học 9
bài giảng
Hóa học 9

một số bazơ quan trọng.

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 14 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 19 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 50. Glucozơ

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

hoa hoc 9

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

hoa hoc 9

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

hoa hoc 9

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0