TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 9

một số bazơ quan trọng.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 50. Glucozơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

hoa hoc 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Tiết 7. Một số axit quan trọng (tt)

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44: Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Ôn tập đầu năm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 3 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

lop 9

 • 5 tháng trước
 • 5