TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

BÀI 1. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 51. Saccarozơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 50. Glucozơ

 • 4 tháng trước
 • 0