TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Tiết 56- Axit-bazo-Muối t1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 4 tháng trước
 • 0