TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị (tiết 2)

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học t2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • một tháng trước
 • 9
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 2 tháng trước
 • 1