Bài giảng Hóa học 8

Thư viện Bài giảng Hóa học 8
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 7 ngày trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị (tiết 2)

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học t2

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 23. Bài luyện tập 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0