TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Đề tài rượu bia

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 30. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 14. Photpho

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 43. Ankin.

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Tính chất hóa học của photpho

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân biệt màu sắc hóa học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 10. Nitơ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 22. Silic và hợp chất của silic

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phân bón hóa học lớp 11

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 47. Stiren và naphtalen

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • 3 năm trước
 • 18
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 29. Anken

 • 3 năm trước
 • 22
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài stiren và naptalen

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3

 • 4 năm trước
 • 21
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 32. Ankin

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46 benzen và alkylbenzen

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

GADT-Bài Phenol

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập dẫn xuất Halogen

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyen tap RH khong no

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol11NC

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

 • 5 năm trước
 • 23
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol-11NC

 • 5 năm trước
 • 15
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Benzen-aren

 • 5 năm trước
 • 22
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

nito

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Cacbon-11Nc

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T2-THẢO

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T1-THẢO

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân lân

 • 5 năm trước
 • 15
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Khái quát về nito

 • 5 năm trước
 • 15