TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

hoa hoc 11

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

CACBON THEO HƯỚNG TƯ DUY

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Hóa học 11. Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

nito

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

phân bón

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

ankan

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

LUYỆN TẬP CHƯƠNG NITO-PHOTPHO

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon (hội giảng)

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Hóa học 11. Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0