TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

giao an hoa 11 hkI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 2. Axit, bazơ và muối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 1. Sự điện li

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 44. Anđehit - Xeton

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bai giang ANCOL TIẾT 2

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Anđehit

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40.

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 44. Anđehit - Xeton

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Ancol

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Phenol

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bai giang ANCOL TIẾT 2

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 33. Luyện tập: Ankin

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 30. Ankađien

 • 8 tháng trước
 • 0