TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 53. Protein

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0