hoặc

Tài liệu sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Danh sách Tài liệu học tập miễn phí sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài