hoặc

Tài liệu Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Danh sách Tài liệu học tập miễn phí Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành