hoặc

Tài liệu bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Danh sách Tài liệu học tập miễn phí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính