ÔN TẬP CHƯONG 4: SÓNG ĐIỆN TỪ (lần 1)
Dạng 1
Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động là:
A. ( = 200Hz. B. ( = 200rad/s. C. ( = 5.10-5Hz. D. ( = 5.104rad/s.
Câu 2:Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy (2 = 10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz. C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.
Câu 3: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn cảm có độ tự cảm L . Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có c= 5.nF. Độ tự cảm L của mạch là :
A. 5.10-5H. B. 5.10-4H. C. 5.10-3H. D. 2.10-4H.
Câu 4:Một mạch dao động LC có tụ C=10 – 4/( F, Để tần số của mạch là 500Hz thì cuộn cảm phải có độ tự cảm là:
A. L = 102/( H B. L = 10 – 2/( H C. L = 10 – 4/( H D. L = 10 4/( H
Câu 5:Một mạch dao động LC với cuộn cảm L = 1/( mH, để mạch có tần số dao động là 5kHz thì tụ điện phải có điện dung là:
A. C = 10 – 5/((F B. C = 10 – 5/( F. C = 10 – 5/(2 F D. C = 10 5/((F
Dạng 2:
Câu 1: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8H, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.
A. 43 mA B. 73mA C. 53 mA D. 63 mA
Câu 2:Trongmộtmạch dao động LC khôngcóđiệntrởthuần, có dao độngđiệntừtự do (dao độngriêng). Hiệuđiệnthếcựcđạigiữahaibảntụvàcườngđộdòngđiệncựcđại qua mạchlầnlượt là U0vàI0 .Tạithờiđiểmcườngđộdòngđiệntrongmạchcógiátrị I0/2 thìđộlớnhiệuđiệnthếgiữahaibảntụđiện là
A. 3U0 /4. B. U0 /2 C. U0/2. D. U0 /4
Câu 3:Mộtmạch dao động LC lítưởngcó L = 40mH, C = 25µF, điệntíchcựcđạicủatụ q0 = 6.10-10C. Khi điệntíchcủatụbằng 3.10-10C thìdòngđiệntrongmạchcóđộlớn.
A. 5. 10-7 A B. 6.10-7A C. 3.10-7 A D. 2.10-7A
Câu 4:Mộtmạchdaođộnggồmtụđiệncóđiện dung vàcuộndâycóđộtựcảm L = 5mH. Điệnápcựcđạitrêntụđiệnlà 6V.Cườngđộdòngđiệntrongmạchtạithờiđiểmđiệnáptrêntụđiệnbằng 4V là:
A. 0,32A. B. 0,25A. C. 0,60A. D. 0,45A.
Câu 5:Cườngđộdòngđiệntứcthờitrongmạchdaođộng LC lítưởnglà i = 0,08cos(2000t)(A). Cuộndâycóđộtựcảm L = 50mH. Hiệuđiệnthếgiữahaibảntụtạithờiđiểmcườngđộdòngđiệntứcthờitrongmạchbằngcườngđộdòngđiệnhiệudụnglà.:
A. V. B. 32V. C. V. D. 8V.
Dạng 3.
Câu 1: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5F, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10-5C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 6.10-4J. B. 12,8.10-4J. C. 6,4.10-4J. D. 8.10-4J.
Câu 2: Dao động điện từ trong mạch là dao động điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng:
A. 10nF và 25.10-10J. B. 10nF và 3.10-10J.
C. 20nF và 5.10-10J. D. 20nF và 2,25.10-8J.
Câu 3:Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ trong khung dao động bằng 6V, điện dung của tụ bằng 1(F. Biết dao động điện từ trong khung năng lượng được bảo toàn, năng lượng từ trường