Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh BD

Đăng ngày 1/13/2013 7:25:25 PM | Thể loại: Văn bản pháp quy | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạythêm, học thêm của UBND tỉnh BD, Văn bản pháp quy. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến mọi người giáo án Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạythêm, học thêm của UBND tỉnh BD .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạythêm, học thêm của UBND tỉnh BD trong chuyên mục Văn bản pháp quy được chia sẽ bởi thành viên Tiên Trương Thị Cẩm tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Văn bản pháp quy , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1972/SGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2012  V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012, cho biết thêm 

http://tailieuhoctap.com/giaoanvanbanphapquy/huong-dan-mot-so-noi-dung-thuc-hien-quy-dinh-day-them-hoc-them-cua-ubnd-tinh-bd.rrcvyq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Văn bản pháp quy


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1972/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2012

V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012.


Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã.


Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy định DTHT của tỉnh);
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định DTHT của tỉnh như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1 Quy định DTHT của tỉnh)
- Các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường (theo Điều 2 Quy định DTHT của tỉnh) có không quá 3 phòng dạy thêm hoạt động cùng lúc;
- Người tham gia dạy thêm bao gồm: Công chức, viên chức đang công tác thuộc ngành giáo dục trong và ngoài tỉnh, đã nghỉ hưu hoặc các cá nhân khác … phải bảo đảm theo yêu cầu được quy định ở Điều 8 Quy định DTHT của tỉnh;
- Người tổ chức dạy thêm bao gồm: Công chức, viên chức không công tác thuộc ngành giáo dục trong và ngoài tỉnh, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc các cá nhân khác … phải bảo đảm theo yêu cầu được quy định ở Điều 9 Quy định DTHT của tỉnh.
2. Nguyên tắc DTHT (Điều 3 Quy định DTHT của tỉnh)
Ngoài các nội dung theo Quy định DTHT của tỉnh, người tổ chức và người tham gia DTHT phải thực hiện các yêu cầu sau:
- Phải có giấy phép DTHT của cơ quan thẩm quyền cấp và còn thời hạn hoạt động;
- Không đưa nội dung của lớp dạy thêm vào nội dung đề kiểm tra trong lớp chính khóa.
3. Các trường hợp không được dạy thêm (Điều 4 Quy định DTHT của tỉnh)
- Không dạy thêm đối với học sinh thuộc lớp, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (được Sở/Phòng GDĐT duyệt kế hoạch) bao gồm cả tổ chức dạy bán trú, nội trú (theo khoản 1, Điều 4 Quy định DTHT của tỉnh);
- Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa, trừ trường hợp xét thấy nhu cầu học thêm của học sinh là chính đáng và không có biểu hiện giáo viên ép buộc học sinh học thêm thì thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp giáo viên duyệt vào đơn đề nghị Sở GDĐT quyết định đối với cấp trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục thường xuyên – kỹ thuật hướng nghiệp (GDTX-KTHN) hoặc Phòng GDĐT quyết định đối với cấp tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).
4. Tổ chức DTHT trong nhà trường (Điều 5 Quy định DTHT của tỉnh)
4.1. DTHT trong các trường phổ thông loại hình tư thục: Do cơ cấu tổ chức và nề nếp hoạt động của các trường phổ thông tư thục cơ bản như các trường công lập nên tổ chức DTHT trong nhà trường ở các trường phổ thông tư thục được áp dụng như DTHT trong nhà trường ở các trường công lập.
4.2. Các loại hồ sơ quản lý DTHT trong nhà trường:
- Hồ sơ đăng ký cấp phép DTHT;
- Hồ sơ quản lý hành chính DTHT: Quyết định thành lập ban quản lý DTHT của nhà trường, kèm bảng phân công các thành viên; đơn đăng ký học thêm của học sinh; đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên; danh sách giáo viên dạy thêm; bảng phân công giáo viên dạy thêm; thời khóa biểu, sổ đầu bài, sổ quản lý nề nếp; các biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất; các văn bản của cấp trên có liên quan …
4.3. Đối với học sinh TH, THCS khi có nguyện vọng học thêm, cha mẹ học sinh phải trực tiếp viết đơn xin học thêm gửi nhà trường. Đối với học sinh THPT thực hiện như Quy định của tỉnh.
4.4. Giáo viên và học sinh tham gia