37-2008-QD-BGDDT - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lp - T do - Hnh phúc

S 37/2008/QĐ-BGDĐT

                                                                     Hà Ni, ngày 16  tháng 7  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định v phòng hc b môn

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

         Căn c Ngh định s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca b, cơ quan ngang b;

         Căn c Ngh định s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Giáo dc và Đào to;

         Căn c  Ngh định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Giáo dc;

         Căn c  Quyết định s 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to ban hành Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông nhiu cp hc;

         Theo đề ngh ca V trưởng V Giáo dc Trung hc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định v phòng hc b môn.

Điu 2. Quyết định này hiu lc sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2004 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to ban hành Quy chế công nhn phòng hc b môn trường trung hc đạt chun quc gia

Điu 3. Chánh Văn phòng, V trưởng V Giáo dc Trung hc, Th trưởng các đơn v liên quan thuc B Giáo dc và Đào to, Ch tch U ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, Giám đốc s giáo dc và đào to chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

Nơi nhn:

 - Văn phòng Ch tch nước;

- Văn phòng Quc hi;

- Văn phòng Chính ph;

- Ban  Tuyên giáo Trung ương Đảng;

- B Khoa hc, Công ngh;

- B Xây dng;

- Cc Kim tra văn bn QPPL (B Tư pháp);

- Website Chính phủ;        

- Website B GD&ĐT;

- Công báo;

- Như Điu 3;

 - Lưu: VT, V GDTrH, V PC.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyn Vinh Hin

 

 

 BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lp - T do - Hnh phúc

                                                                       

 

QUY ĐỊNH

V phòng hc b môn

                   (Ban hành kèm theo Quyết định s  37 /2008/QĐ-BGDĐT

          ngày 16  tháng 7  năm 2008 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điu 1. Phm vi điu chnh và đối tượng áp dng

         1. Văn bn này quy định v phòng hc b môn, bao gm: Quy cách phòng hc b môn, các yêu cu k thut ca phòng hc b môn, qun và s dng phòng hc b môn.

        2. Quy định này áp dng đối vi các trường trung hc cơ s, trung hc ph thông, trường ph thông nhiu cp hc (sau đây gi chung là trường trung hc) thuc h thng giáo dc quc dân.

         Điu 2. Gii thích t ng

         Trong trường hc, để tiến hành dy hc, ngoài các phòng hc thông thường ( th lp đặt phương tin nghe nhìn), còn các phòng hc b môn. Trong văn bn này, các t ng: phòng hc b môn, phòng chun b, din tích làm vic ti thiu được hiu như sau:

  1.   Phòng hc b môn là phòng hc được trang b, lp đặt các thiết b và phương tin h tr phù hp để dy hc, chuyên dùng cho mt môn hc hoc mt s môn hc khác nhau.
  2.   Phòng chun b là phòng để cha, bo qun thiết b và chun b thiết b, thí nghim dy hc.
  3.   Din tích làm vic ti thiu là din tích bên trong phòng, không k din tích hành lang, li vào và din tích b chiếm bi kết cu tường, vách, ct trên mt bng.

          Điu 3. Mc đích ban hành Quy định v phòng hc b môn

1.    Thng nht trên phm vi toàn quc các điu kin cn thiết v cơ s vt cht k thut ca phòng hc b môn phc v cho hot động dy hc ca trường trung hc, phù hp vi chương trình giáo dc ph thông.

2.      Làm căn c để các trường trung hc xây mi hoc ci to phòng hc b môn đã nhm nâng cao cht lượng dy hc.

         Điu 4. S lượng phòng hc b môn

         S lượng phòng hc b môn ca trường trung hc được xác định trên cơ s chương trình và kế hoch giáo dc do B Giáo dc và Đào to ban hành. Đối vi mi môn hc, s phòng hc b môn được tính t tng s tiết hc thí nghim, thc hành ca tt c các khi lp.

         Điu 5. Cách đặt tên phòng hc b môn

         Tên phòng hc b môn được đặt theo tên môn hc, lĩnh vc hoc tên ghép các môn hc; nếu trường nhiu phòng hc b môn cùng môn hc thì thêm ch s để phân bit

Chương II

QUY CÁCH PHÒNG HỌC BỘ MÔN

         Điu 6. Din tích làm vic ti thiu ca phòng hc b môn

1. Din tích làm vic ti thiu ca phòng hc b môn được tính trên cơ s din tích làm vic ti thiu cho mt hc sinh nhân vi s lượng hc sinh ca mi lp hc quy định trong Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông nhiu cp hc cng vi din tích ti thiu cn sp đặt các phương tin và thiết b dy hc.

2. Đối vi cp trung hc cơ s: din tích làm vic ti thiu cho mt hc sinh là 1,85 m2; riêng phòng hc b môn môn Công ngh din tích làm vic ti thiu cho mt hc sinh là 2,25 m2.   

3. Đối vi cp trung hc ph thông: din tích làm vic ti thiu cho mt hc sinh là 2,00 m2; riêng phòng hc b môn môn Công ngh din tích làm vic ti thiu cho mt hc sinh là 2,45 m2.

4. Phòng hc b môn ca các môn Vt , Hoá hc, Sinh hc và Công ngh phi phòng chun b vi din tích t 12 m2 đến 27 m2 mi phòng và được b trí lin k, liên thông vi phòng hc b môn.

5. Đối vi phòng hc b môn xây dng trước khi ban hành quy định này được chp nhn din tích nh hơn không quá 12% so vi quy định ti khon 2 và khon 3 ca Điu này.

Điu 7. Kích thước phòng hc b môn

1. T l gia chiu dài và chiu rng ca phòng hc b môn không ln hơn 2.

2. Chiu cao phòng hc b môn (tính t sàn ti trn) t 3,30 m tr lên.

3. Kích thước chiu ngang phòng hc b môn t 7,20 m tr lên.

Chương III

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA PHÒNG HỌC BỘ MÔN

Điu 8. Nn và sàn nhà ca phòng hc b môn

 Nn và sàn nhà phòng hc b môn đảm bo d làm v sinh, không trơn trượt, không k h, không b mài mòn, không b biến dng, chng được m, tránh được hin tượng nm ướt và chu được tác động ca hoá cht.

          Điu 9. Ca ra vào, ca s phòng hc b môn

 Ca ra vào và ca s phòng hc b môn phi phù hp vi các quy định v tiêu chun xây dng hin hành. Phòng hc b môn phi b trí 02 ca ra vào phía đầu và cui phòng, chiu rng đảm bo yêu cu thoát him; ca liên thông gia phòng hc b môn và phòng chun b.

          Điu 10. Chiếu sáng t nhiên trong phòng hc b môn

          Phòng hc b môn phi được chiếu sáng t nhiên theo quy định v tiêu chun chiếu sáng hin hành. Hướng ly ánh sáng t nhiên t phía tay trái khi hc sinh ngi hướng lên bng. Các ca phòng va phi đáp ng yêu cu chiếu sáng t nhiên, thông gió thoáng khí cho phòng, va phi che chn được gió lnh, mưa ht, nng chiếu xuyên phòng, đồng thi đảm bo thun tin, an toàn trong s dng, d làm sch.

          Điu 11. Chiếu sáng nhân to trong phòng hc b môn

          1. H thng chiếu sáng nhân to trong phòng hc b môn phi tuân th các yêu cu quy định v tiêu chun chiếu sáng hin hành.

          2. áp dng h thng chiếu sáng hn hp trong phòng hc b môn (chiếu sáng đồng đều và chiếu sáng cc b). Mt độ công sut chiếu sáng phi đảm bo không dưới 15w/ m2, độ ri trên mt phng làm vic không dưới 300 lux.

          Điu 12. B trí bàn ghế trong phòng hc b môn

          B trí bàn ghế trong phòng hc b môn phi đảm bo các quy định v góc nhìn bng viết, khong cách gia các dãy bàn, hàng bàn, bng viết và các tường bao quanh theo qui định, phù hp vi các hình thc t chc dy hc.

          Điu 13. Trang b ni tht ca phòng hc b môn

          1. Phòng hc b môn và phòng chun b nêu ti khon 4 Điu 6 ca Quy định này được trang b ni tht đồng b, h thng bàn ghế, t, giá, k chuyên dùng.

         2. Bàn, ghế phòng hc b môn Vt , Hoá hc, Sinh hc, Công ngh là loi chuyên dùng, đáp ng được các yêu cu đặc thù ca b môn; h thng đin, nước, khí ga theo yêu cu s dng.

          3. H thng t, giá cao chuyên dùng b trí hp trong phòng chun b và mt phn cui phòng hc b môn, giáp tường ngang phía sau. H thng giá, k thp b trí dưới bu ca s theo hai tường dc ca phòng.

          4. H thng rèm ca ca phòng hc b môn được b trí theo các gian ca phòng để th che ánh sáng cc b hoc toàn phòng theo yêu cu.

 5. nh chân dung ca các nhà khoa hc phù hp vi b môn được đóng khung, treo các v trí trang trng, phù hp vi tm quan sát ca hc sinh.

          Điu 14. Trang thiết b dy hc ca phòng hc b môn

1. Trang thiết b dy hc ca phòng hc b môn được sp xếp hp trong h thng t, giá, k chuyên dùng, thun tin cho vic s dng và bo qun.

2. Phòng hc b môn cn các thiết b trình chiếu như: projector, máy chiếu vt th, máy vi tính. Phòng hc b môn Tin hc được trang b máy ch, h thng máy tính ni mng.

          3. S lượng trang thiết b dy hc ca phòng hc b môn phi đảm bo theo quy định ti danh mc thiết b dy hc ti thiu do B trưởng B Giáo dc và Đào to ban hành. Các trường th trang b thêm trang thiết b dy hc khác.

          Điu 15. Yêu cu  an toàn và k thut ca phòng hc b môn

         1. Phòng hc b môn phi đạt yêu cu an toàn và k thut; các trang thiết b phòng chng cháy n được thiết lp theo đúng quy định v tiêu chun xây dng và lp đặt hin hành; phù hp vi yêu cu khai thác, vn hành theo các hot động giáo dc đặc trưng ca mi b môn.

         2. Đường cp đin, khí ga, đường cp thoát nước, thoát khí thi, mùi và hơi độc cùng các trang thiết b đi kèm gn trc tiếp vi v trí s dng, vn hành, đảm bo s thun tin trong vic s dng và trong công tác bo trì, sa cha.

         3. Yêu cu c th đối vi mt s phòng hc b môn:

 a) Phòng hc b môn Vt , Công ngh được trang b  h thng đin xoay chiu (các loi đin áp ph biến) và mt chiu (điu chnh 0-24V/2A), h thng cp, thoát nước, cp khí ga và thiết b đảm bo k thut, an toàn s dng như: thiết b thông gió, thoát khí thi, mùi và hơi độc, phòng chng cháy, n; t thuc y tế để sơ cu khi xy ra s c;

b) Phòng hc b môn Hoá hc, Sinh hc ngoài vic được trang b như quy định ti đim a, khon 3 ca Điu này còn được trang b thêm t sy, t hút, qut hút, thi khí độc, h thng chu ra, vòi nước, đường thoát nước gn vi bàn hc phc v vic tiến hành các thí nghim;

c) Phòng hc b môn Âm nhc các trang thiết b cách âm để tránh gây n vi các khu vc xung quanh;

    d) Các phòng hc b môn khi làm vic to ra các cht thi độc hi nh hưởng đến môi trường phi h thng x cht thi.

                                                        Chương IV

QUẢN LÝ VÀ SỬ  DỤNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN

          Điu 16. Qun và hot động ca phòng hc b môn

          1. Hiu trưởng nhà trường chu trách nhim ch đạo hot động phòng hc b môn hoc phân công mt lãnh đạo trường trc tiếp ph trách công tác này.

          2. T trưởng chuyên môn là người giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi hot động ca phòng hc b môn và thc hin chế độ báo cáo theo quy định.

 3. Viên chc làm công tác thiết b dy hc là người trc tiếp qun hot động ca phòng hc b môn và thc hin chế độ báo cáo theo quy định.

 4. h thng h sơ, s sách theo dõi vic s dng các trang thiết b ca phòng hc b môn.

           5.  kế hoch s dng phòng hc b môn hng tun, tháng, hc k, năm hc.

          6. ni quy và lch hot động thường xuyên ca phòng hc b môn.

          7. Đảm bo thc hin đầy đủ thí nghim ca giáo viên và hc sinh theo ni dung, yêu cu quy định trong chương trình môn hc.

          Điu 17. Yêu cu đối vi viên chc làm công tác thiết b dy hc

 1. Viên chc làm công tác thiết b dy hc phi trình độ chuyên môn v thc hành thí nghim, chng ch bi dưỡng chuyên môn nghip v cho viên chc làm công tác thiết b dy hc cơ s giáo dc ph thông theo quy định ca B Giáo dc và Đào to.

2. Viên chc làm công tác thiết b dy hc trách nhim:

          a) Cùng t chuyên môn và giáo viên b môn chun b thiết b dy hc, h tr hướng dn hc sinh s dng thiết b thc hành, thí nghim;

          b) Cp nht s sách, t, phân loi, sp xếp khoa hc và h thng các thiết b dy hc theo chương trình môn hc;

         c) kế hoch kim tra định k trang thiết b dy hc, các yêu cu đảm bo k thut, an toàn s dng trong phòng hc b môn để duy tu, bo dưỡng hoc đề xut sa cha, mua sm b sung;

         d) Tham gia hc tp, bi dưỡng chuyên môn nghip v.

         3. Giáo viên kiêm nhim ph trách phòng hc b môn trách nhim, quyn li và nghĩa v như viên chc làm công tác thiết b dy hc.

          Điu 18. S dng và bo qun phòng hc b môn

          1. Phòng hc b môn ca môn hc được s dng để dy các tiết hc tiến hành thí nghim, thc hành.

2. Vic bo qun phòng hc b môn được tiến hành thường xuyên; các thiết b dy hc hư hng bt thường phi được khc phc ngay. Các hoá cht, vt liu tiêu hao phi được b sung kp thi để đảm bo phc v tt cho hot động dy hc.

          3. Hàng năm, thiết b dy hc ca phòng hc b môn được kim , thanh theo quy định kim tài sn ca Nhà nước.

 

                                                KT. BỘ TRƯỞNG

                                                 THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                  Nguyn Vinh Hin

1

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/11/2011 10:07:07 PM | Thể loại: VĂN BẢN GIÁO DỤC | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án 37-2008-QD-BGDDT - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phònghọc bộ môn, VĂN BẢN GIÁO DỤC. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện 37-2008-QD-BGDDT - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phònghọc bộ môn .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án 37-2008-QD-BGDDT - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phònghọc bộ môn trong thể loại VĂN BẢN GIÁO DỤC được chia sẽ bởi user Anh Vũ Thị Kim đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục VĂN BẢN GIÁO DỤC , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án VĂN BẢN GIÁO DỤC ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 37/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp

https://tailieuhoctap.com/giaoanvanbangiaoduc/37-2008-qd-bgddt-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-phong-hoc-bo-mon.s19jxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 37/2008/QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng học bộ môn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- Bộ Khoa học, Công nghệ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh HiểnBỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Về phòng học bộ môn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-BGDĐT
ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn, bao gồm: Quy cách phòng học bộ môn, các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.
2. Quy định này áp dụng đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong trường học, để tiến hành dạy học, ngoài các phòng học thông thường (có thể lắp đặt phương tiện nghe nhìn), còn có các phòng học bộ môn. Trong văn bản này, các từ ngữ: phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị, diện tích làm việc tối thiểu được hiểu như sau:
Phòng học bộ môn là phòng học được trang bị, lắp đặt các thiết bị và phương tiện hỗ trợ phù hợp để dạy học, chuyên dùng cho một môn học hoặc một số môn học khác nhau.
Phòng chuẩn bị là phòng để chứa, bảo quản thiết bị và chuẩn bị thiết bị, thí nghiệm dạy học.
Diện tích làm việc tối thiểu là diện tích bên trong phòng, không kể diện tích hành lang, lối vào và diện tích bị chiếm bởi kết cấu tường, vách, cột trên mặt bằng.
Điều 3. Mục đích ban hành Quy định về phòng học bộ môn
Thống nhất trên phạm vi toàn quốc các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng học bộ môn phục vụ cho hoạt động dạy học của trường trung học, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.
Làm căn cứ để các trường trung học xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đã có nhằm nâng