HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN Năm học 2011- 2012

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/15/2012 9:05:18 AM | Thể loại: Văn bản Công đoàn | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRACÔNG ĐOÀN Năm học 2011- 2012, Văn bản Công đoàn. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến mọi người thư viện HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRACÔNG ĐOÀN Năm học 2011- 2012 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRACÔNG ĐOÀN Năm học 2011- 2012 trong danh mục Văn bản Công đoàn được giới thiệu bởi thành viên Vinh Nguyễn Quang tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào mục Văn bản Công đoàn , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Văn bản Công đoàn ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM –––––––––––––––––––––––––– Số 34 / HD-UBKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012   HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN Năm học 2011- 2012 Kính gửi: - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn giáo dục tỉnh,

https://tailieuhoctap.com/giaoanvanbancongdoan/huong-dan-tong-ket-hoat-dong-cua-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-nam-hoc-2011-2012.j9u6xq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
––––––––––––––––––––––––––
Số 34 / HD-UBKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012


HƯỚNG DẪN
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
Năm học 2011- 2012

Kính gửi: - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các trường Đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 12/NQ-BCH của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khóa XIII, chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam năm học 2011- 2012; Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam hướng dẫn UBKT công đoàn giáo dục các cấp tiến hành tổng kết hoạt động của UBKT công đoàn năm học 2011- 2012 như sau:
Hình thức tổ chức tổng kết
Tiến hành tổng kết từ UBKT công đoàn cơ sở trở lên, không tổ chức hội nghị riêng, báo cáo tổng kết của công đoàn cấp trên cỏ sở phải được cập nhật số liệu và kết quả hoạt động của UBKT công đoàn cấp dưới trong toàn ngành; được thảo luận tham gia góp ý kiến của Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cùng cấp. Sau đó hoàn chỉnh báo cáo tổng kết trình Hội nghị Ban Chấp hành và gửi về Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam.
Nội dung tổng kết
Cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
- Về tổ chức : phản ảnh số lượng, chất lượng, thực hiện chế độ chính sách của cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn, công tác chỉ đạo hướng dẫn của UBKT công đoàn cấp trên.
- Về thực hiện nhiệm vụ: Đánh giá việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch của UBKT. Nêu rõ số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ; những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động.
- Những đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và CĐGD Việt Nam.
- Báo cáo công tác tự phân loại UBKT công đoàn theo văn bản Hướng dẫn số 303/HD-UBKT ngày 02/3/2010 của Tổng Liên đoàn.
- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2012- 2013 và kiểm tra tổ chức Đại hội công đoàn giáo dục các cấp theo quy định của điều lệ CĐVN.
3. Hình thức và thời gian
- Báo cáo tổng kết cần nêu ngắn gọn, nêu những nhận định đánh giá của cơ sở và đơn vị; bản tự đánh giá xếp loại UBKT năm học 2011-2012, 05 biểu mẫu thống kê kết quả thực hiện các nhiện vụ của UBKT ( lấy trên trang Websaite Công đoàn Giáo dục Việt Nam ).
- Thời gian gửi báo cáo về Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2012, hoặc qua thư điện tử: nguyenvanluan@gmail.com.Nơi nhận: TM. Ủy BAN KIỂM TRA
- Lãnh đạo CĐGDVN (B/C) Chủ nhiệm
- Như trên; ( Thực hiện)
- Lưu VP UBKT.
(đã ký)


Nguyễn Văn Luận

Biểu mẫu só 1


TỔ CHỨC UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
( Từ ngày / / đến ngày / / )TT
Cấp
công đoàn
Năm
thực hiện
Tổng số CĐ
hiện có
Tổng số UBKT hiện có
Tổng số uỷ viên UBKT hiện có
Trong đó
Tổng số UBKT được phân loại
Trong đó
Loại của đvị báo
cáoNữ
Chuyên trách
Số đã bồi dưỡng N. vụ

Loại xuất sắc
Loại khá
Loại TB
Loại yếu


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

1
CĐGD tỉnh,
thành phố

2
CĐGD , Đại học quốc gia, Đại học vùng

3
CĐCS
Hà Nội, ngày........... tháng.............năm
TM. UỶ BAN KIỂM TRA