QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2016-2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

 

         PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S: 275 /QC-NBK

            Vạn Thắng, ngày 10  tháng 10  năm 2016

 

QUY CHẾ

              Phối hợp và mối quan hệ công tác

                                        giữa nhà trường và Công đoàn cơ sở năm học 2016-2017.

             _______________

                      

   Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa  trường THCS Nguyễn Bỉnh khiêm và  Công đoàn cơ sở được xây dựng căn cứ công văn số 394/CĐGDVN-BGD&ĐT ngày 15/8/2005 của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GT-ĐT, công văn số 98/SGD&ĐT-CĐN của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thỏa thuận về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành giáo dục :

I. NGUYÊN TẮC CHUNG :

1. Xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Công đoàn cơ sở tạo điều kiện để động viên cán bộ,giáo viên, công nhân viên chức lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt nghĩa vụ, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường .

2. Quan hệ giữa nhà trường và công đoàn cơ sở là mối quan hệ hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Khi quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có sự bàn bạc và thống nhất. Ban chấp hành có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Hiệu trưởng trong các lĩnh vực phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục .

3. Hiệu trưởng nhà trường cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, của nhà trường đến công đoàn cơ sở và giáo viên,công nhân viên chức lao động  .  .

4. Khi có những  chủ trương, hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào, các hội thi… do công đoàn cấp trên phát động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần báo trước  để  nhà trường biết và phối hợp hỗ trợ .

II. NỘI DUNG QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC :

1. Quan hệ phối hợp thực hiện qui chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường :

        a) Hiệu trưởng cần trao đổi ý kiến với BCH CĐCS trong việc xây dựng kế hoạch công tác của nhà trường ; Ban chấp hành tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, kiểm tra việc thực hiện giải quyết khiếu nại của người lao động có liên quan đến các vấn đề trên.

b) Hiệu trưởng và BCH CĐCS đồng trách nhiệm chuẩn bị Hội nghị cán bộ-công chức thường niên.

c) Khi cần thiết, BCH CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại giữa tập thể với Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền,nghĩa vụ và lợi ích của CB,GV,NV.

2. Quan hệ phối hợp tổ chức quản lí phong trào thi đua :

a) Hiệu trưởng cần trao đổi ý kiến với BCH CĐCS để quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và phối hợp với BCH kiểm tra, sơ kết,tổng kết phong trào với phương châm chính quyền phát động, công đoàn vận động .

 

 

 

    

b) BCH CĐCS nghiên cứu nội dung do chính quyền phát động để có kế hoạch , biện pháp chỉ đạo vận động quần chúng thi đua thực hiện các mục tiêu,chỉ tiêu đã thống nhất đề ra với hình thức thiết thực và phù hợp  .

c) Hiệu trưởng cần tạo những điều kiện thuận lợi ủng hộ BCH CĐCS trong việc thực hiện các nội dung,hình thức,biện pháp tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường .

3. Quan hệ phối hợp chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động :

 a) Hiệu trưởng tạo điều kiện để BCH CĐCS tổ chức phổ biến đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành đến  CB,GV,NV.

b) Hiệu trưởng tạo điều kiện để BCH CĐCS chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với CB,GV,NV.

c) Hiệu trưởng cần trao đổi và phối hợp với BCH CĐCS về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chọn cử và tạo điều kiện cho CB,GV,NV học tập nâng trình độ .

d) Hiệu trưởng có trách nhiệm thỏa thuận với BCH CĐCS cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn thanh kiểm tra, các ban có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CB,GV,NV. Những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nữ CNVC thì mời đại diện Ban Nữ công cùng tham dự .

4. Quan hệ phối hợp tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Công đoàn :

a) Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc cần thiết cho BCH CĐCS với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động của Công đoàn cơ sở đạt hiệu quả.

b) Họp giao ban  giữa hiệu trưởng và BCH CĐCS được tổ chức định kì hàng tháng. BCH CĐCS cử 1 đại diện tham gia làm thành viên chính thức của Hội đồng trường .

c) Vào đầu năm học và giữa học kì II, Hiệu trưởng và BCH, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  bố trí nghe Ban Nữ công báo cáo tình hình hoạt động để kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động nữ đạt hiệu quả tốt . 

Quá trình thực hiện Bản Quy chế này trong thực tế có thể có sự điều chỉnh phù hợp với tiến trình thực hiện nhiệm vụ năm học nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc và 04 nội dung của mối quan hệ đã xác định .

 

 TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS              HIỆU TRƯỞNG

   CHỦ TỊCH                                                           ( Đã ký)

        

 

 

 

          Nguyễn Minh Tuyết                       Phùng Thanh Phong  

 

   

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/10/2016 1:53:57 PM | Thể loại: Văn bản | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2016-2017, Văn bản. PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  : 275 /QC-NBK  Vạn Thắng, ngày 10 tháng 10 năm 2016   QUY CHẾ Phối hợp và mối quan hệ công tác giữa nhà trường và Công đoàn cơ sở năm học 2016-2017. _______________ Quy chế phối... tailieuhoctap giới thiệu tới bạn đọc giáo án QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2016-2017 trong thể loại Văn bản được giới thiệu bởi bạn Dũng Võ Văn tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Văn bản , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Giáo án Văn bản ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

https://tailieuhoctap.com/giaoanvanban/quy-che-phoi-hop-giua-nha-truong-va-cong-doan-co-so-2016-2017.tvao0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

: 275 /QC-NBK
 Vạn Thắng, ngày 10 tháng 10 năm 2016


QUY CHẾ
Phối hợp và mối quan hệ công tác
giữa nhà trường và Công đoàn cơ sở năm học 2016-2017.
_______________

Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa trường THCS Nguyễn Bỉnh khiêm và Công đoàn cơ sở được xây dựng căn cứ công văn số 394/CĐGDVN-BGD&ĐT ngày 15/8/2005 của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GT-ĐT, công văn số 98/SGD&ĐT-CĐN của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thỏa thuận về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành giáo dục :
I. NGUYÊN TẮC CHUNG :
1. Xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Công đoàn cơ sở tạo điều kiện để động viên cán bộ,giáo viên, công nhân viên chức lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt nghĩa vụ, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường .
2. Quan hệ giữa nhà trường và công đoàn cơ sở là mối quan hệ hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Khi quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có sự bàn bạc và thống nhất. Ban chấp hành có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Hiệu trưởng trong các lĩnh vực phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục .
3. Hiệu trưởng nhà trường cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, của nhà trường đến công đoàn cơ sở và giáo viên,công nhân viên chức lao động . .
4. Khi có những chủ trương, hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào, các hội thi… do công đoàn cấp trên phát động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần báo trước để nhà trường biết và phối hợp hỗ trợ .
II. NỘI DUNG QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC :
1. Quan hệ phối hợp thực hiện qui chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường :
a) Hiệu trưởng cần trao đổi ý kiến với BCH CĐCS trong việc xây dựng kế hoạch công tác của nhà trường ; Ban chấp hành tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, kiểm tra việc thực hiện giải quyết khiếu nại của người lao động có liên quan đến các vấn đề trên.
b) Hiệu trưởng và BCH CĐCS đồng trách nhiệm chuẩn bị Hội nghị cán bộ-công chức thường niên.
c) Khi cần thiết, BCH CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại giữa tập thể với Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền,nghĩa vụ và lợi ích của CB,GV,NV.
2. Quan hệ phối hợp tổ chức quản lí phong trào thi đua :
a) Hiệu trưởng cần trao đổi ý kiến với BCH CĐCS để quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và phối hợp với BCH kiểm tra, sơ kết,tổng kết phong trào với phương châm chính quyền phát động, công đoàn vận động .
b) BCH CĐCS nghiên cứu nội dung do chính quyền phát động để có kế hoạch , biện pháp chỉ đạo vận động quần chúng thi đua thực hiện các mục tiêu,chỉ tiêu đã thống nhất đề ra với hình thức thiết thực và phù hợp .
c) Hiệu trưởng cần tạo những điều kiện thuận lợi ủng hộ BCH CĐCS trong việc thực hiện các nội dung,hình thức,biện pháp tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường .
3. Quan hệ phối hợp chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động :
a) Hiệu trưởng tạo điều kiện để BCH CĐCS tổ chức phổ biến đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành đến CB,GV,NV.
b) Hiệu trưởng tạo điều kiện để BCH CĐCS chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với CB,GV,NV.
c) Hiệu trưởng cần trao đổi và phối hợp với BCH CĐCS về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chọn cử và tạo điều