ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2

I/ TRẮC NGHIỆM Chương 2 hình học 9 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1 : Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm phân biệt
A. Một B. Hai C. Không có D.. Vô số
Câu 2 : Có bao nhiêu đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng .
A. Ba B. Một C. Hai D Vô số .
Câu 3 : Đường thẳng và đường tròn có số điểm chung ít nhất là :
A. Hai B. Một C. Ba D . Vô số .
Câu 4 : Đường thẳng và đường tròn có số điểm chung nhiều nhất là :
A. 1 B. 3 C . 2 D. 4
Câu 5 : Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của :
A. Ba đường phân giác trong của tam giác . B. Ba đường cao của tam giác
C. Ba đường trung trực của tam giác . D. Ba đường trung tuyến của tam giác
Câu 6. Cho đường tròn (O; 2 cm) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Biết OM = 2,5 cm. Dựng tiếp tuyến MA của đường tròn (O) với A là tiếp điểm. Tính MA
A. 3 cm B. 4 cm C. 1,5 cm D. 3,5 cm
Câu 7. Cho hai đường tròn (A; 3 cm) và (B; 4 cm); AB = 5 cm. Chọn kết luận đúng
A. Hai đường tròn cắt nhau tại 2 điểm B. Hai đường tròn không có giao điểm
C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài D. Hai đường tròn tiếp xúc trong
Câu 8 Hai đường tròn cắt nhau có số điểm chung là :
A . 2 B . 3 C. 1 D. 4
Câu 9. Cho đường tròn tâm O, bán kính OM = 6 cm. Vẽ tiếp tuyến d của đường tròn (O) tại M. Trên d lấy điểm A sao cho AM = 2,5 cm. Tính OA
A. 6,0 cm B. 6,5 cm C. 7,0 cm D. 7,5 cm
Câu 10 Đường tròn tâm A có bán kính 5 cm là tập hợp các điểm có khoảng cách đến A
A. Nhỏ hơn 5 cm B. Lớn hơn 5 cm
C. Bằng 5 cm D. Nhỏ hơn hoặc bằng 5cm
Câu 11: Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là :
A. Tam giác đều B. Tam giác cân C . Tam giác nhọn D. Tam giác vuông .
Câu 12 : Nếu CD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O ( với D là tiếp điểm ) thì :
A.  B.  C.  D. 
Câu 13 : Nếu đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau thì khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng :
A. Nhỏ hơn Bằng bán kính đường tròn B . Bằng bán kính đường tròn
C. Lớn hơn bán kính đường tròn D. Gấp 3 bán kính đường tròn .
Câu 14. Cho hai đường tròn (O; 4 cm) và (O’; 3 cm) tiếp xúc trong. Khoảng cách d = OO` là
A. 1 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 7 cm
Câu 15 Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của :
A. Ba đường trung trực của tam giác B. Ba đường cao của tam giác
C. Ba đường trung tuyến của tam giác . D. Ba đường phân giác trong của tam giác
Câu16. Cho đường tròn (O; 6 cm). Lấy điểm A bên ngoài đường tròn và cách O một đoạn OA = 12 cm. Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) với B, C là các tiếp điểm. Số đo góc BOC là
A. 150° B. 60° C. 90° D. 120°
Câu 17 : Hai đường tròn ngoài nhau có mấy tiếp tuyến chung :
A. 4 B . 3 C. 2 D. 1

Câu 18 : Hai đường tròn tiếp xúc ngoài có mấy tiếp tuyến chung :
A. 4 B . 3 C. 2 D. 1
Câu 19 : Hai đường tròn tiếp xúc trong có mấy tiếp tuyến chung :
A. 4 B . 3 C. 2 D. 1


II/ Bài tập
Bài 1
Cho đường tròn (O;25cm). Hai dây AB và CD song song với nhau và có độ dài thứ tự bằng 40 cm, 48 cm. Tính khoảng cách giữa 2 dây AB và CD.
Bài 2
Từ điểm A ở