Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

 

TRƯỜNG THCS MAI HÓA

TỔ: Toán - Lý - Tin

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Mai Hóa, ngày 23 tháng 8  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 698/SGDĐT- GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;

Căn cứ Thông tư  số 31/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành  chương trình BDTX giáo viên THCS;

         Công văn số 1485/SGDĐT-GDCN-TX ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;

        Thực hiện Công văn Số: 374/KH-PGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;

       Căn cứ vào hướng dẫn KHBDTX của trường THCS Mai Hóa  năm học 2018-2019;

       Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán - Lý -Tin trường THCS Mai Hóa lập Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018- 2019 với những nội dung sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I.. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

 1. Thuận lợi:

           Các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT kịp thời.

Khi triển khai quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên  tổ nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của ban giám hiệu trường THCS Mai Hóa, phần lớn các giáo viên trong tổ đều rất tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và các văn bản để xây dựng kế hoạch, chương trình BDTX             

2. Khó khăn:

Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng một số nội tập trung còn gặp nhiêu khó khăn.

 Một số  giáo viên lớn tuổi tiếp cận với mạng Internet hàng ngày còn hạn chế, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác BDTX của nhà trường

II. Đặc điểm về đội ngũ

1

 


 

TT

 

Tổng số GV,NV

Giáo viên

GV Toán Tin

GV Toán -Vật Lý

GV Tin

 

Nhân viên

Trình độ

Ghi chú

Đại học

Cao đẳng

 

1

7

6

01

04

01

01

07

0

 

B. KẾ HOẠCH CHUNG

I. Mục tiêu của việc BDTX:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành giáo dục Tuyên Hóa.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Đảm bảo cho cán bộ và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng.

4. Bội dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.

5. Phát huy vài trò nòng cốt của của tổ trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm giáo viên, theo cụm trường.

6. Các nội dung bồi dưỡng phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường vào cuối năm học.

II. Nội dung BDTX

1. Khối kiến thức bắt buộc:

a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên):

- Tìm hiểu các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.

      - Tìm hiểu các nghị định của chính phủ, điều lệ trường học, luật giáo dục, các văn bản, thông tư, nhiệm vụ năm học liên quan đến công tác giáo dục từ các cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT...

- Nghị quyết của BCHTW Đảng về giáo dục và đào tạo, Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo;

- Học tập nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

1

 


 

       Số lượng cán bộ giáo viên đăng tham gia BDTX theo nội dung: 06 đồng chí

b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết / giáo viên):

TT

Môn

Tên chuyên đề

 

 

Mục tiêu

Thời gian tự học(t)

Thời gian học tập trung(t)

Lý thuyết

Thực hành

1

Toán

Một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn toán ở trường trung học cơ sở

 

  Giúp cho GV dạy toán ở các trường trung học có cái nhìn bản chất, tổng quan về đổi mới PPDH và dạy học phân hóa như là một hướng đổi mới PPDH, đặc biệt tăng cường và nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học phân hóa nhằm giúp đỡ HS yếu kém góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

15

5

10

2

Vật lý

  Dạy học tích hợp.

  Thiết kế bài dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh.

  Giúp GV nâng cao nhận thức về dạy học tích hợp;

  Nâng cao kỹ năng thiết kế bài dạy nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh.

15

5

10

3

Tin học

Khai thác website http://giaoduchoanhap.edu.vn trong việc dạy học môn Tin học ở THCS.

Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học;  Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với học sinh khiếm thính và khiếm thị để giúp đỡ các em học tập, hòa nhập cộng đồng.

20

5

5

1

 


 

        Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các nội dung:

Nội dung

1

   2

     3

Ghi chú

Số lượng giáo viên lựa chọn

2

  2

    2

 

 

  1. Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết ):     

Mô đun

Nội dung cần bồi dưỡng

Mục tiêu

Thời gian tự học(t)

Thời gian học tập trung(t)

Lý thuyết

Thực hành

I. Môn Toán

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Vai trò của kiểm tra đánh giá

2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

10

2

3

THCS

30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá

Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

 

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

1

 


 

 

THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

THCS

36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông

3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh

4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:

Mã mô đun

23

30

35

36

Số lượng giáo viên lựa chọn

     2

   2

     2

      2

II. Môn Vật Lý

 

 

Mô đun

 

Nội dung cần bồi dưỡng

 

Mục tiêu

Thời gian tự học(t)

Thời gian học tập trung(t)

Lý thuyết

Thực hành

 

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

10

 

 

2

 

 

3

1

 


 

 

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

 

 

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS

2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định

10

2

3

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

10

2

3

 

 Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:

Mã mô đun

14

 

 

15

16

19

Số lượng giáo viên lựa chọn

     2

2

2

2

1

 


 

III. Môn Tin:

 

Mô đun

 

Nội dung cần bồi dưỡng

 

Mục tiêu

Thời gian tự học(t)

Thời gian học tập trung(t)

Lý thuyết

Thực hành

 

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

20

Sử dụng các thiết bị dạy học

1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS

3. Sử dụng TBDH; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học

 

Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).

10

2

3

1

 


 

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

15

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

     Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:

Mã mô đun

MĐ 14

MĐ 15

MĐ 20

35

Số lượng giáo viên lựa chọn

     2

2

2

   2

III. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

           1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung thông qua sinh hoạt chuyên môn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

IV. Tổ chức thực hiện:

      1. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch trên cơ sở các hướng dấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và kế hoạch của trường. Triển khai hướng dẫn GV trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân, trình tổ và trường phê duyệt kế hoạch.

      2. Triển khai kế hoạch BDTX trong suốt năm học theo kế hoạch đã xẩ dựng.

      3. Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện BDTX của giáo viên thông qua kế hoạch của BDTX của cá nhân.

      4. Tổ chức đánh giá kết quả BDTX theo định kỳ.

a) Hình thức đánh giá kết quả BDTX

  + Giáo viên tự đánh giá kết quả BDTX theo các tiêu chí của từng nội dung

1

 


 

  + Tổ chuyên môn đánh giá kết quả BDTX của các giáo viên trong tổ trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên

  + Nhà trường đánh giái kết quả BDTX của giáo viên trên cơ sở đánh giá của tổ.

             Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 

  + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

d) Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

     - Loại Giỏi: Có ĐTB từ 9 đến 10 và không có điểm thành phần nào dưới 7;

    - Loại Khá: Có ĐTB từ 7 đến dưới 9 và không có điểm thành phần nào dưới 6;

    - Loại TB: Có ĐTB từ 5 đến 7 và không có điểm nào dưới 5;

    - Không hoàn thành kế hoạch (KHT): Các trường hợp khác.

    - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

e) Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

     - Tchuyên môn tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên

      - Nhà trường đánh giá kết quả BDTX của giáo viên và báo cáo kết quả cho phòng.GD&ĐT.

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên.

5. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ và trình hiệu trưởng phê duyệt.

 - Hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch BDTX; xác nhận kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và trình hiệu trưởng phê duyệt

1

 


 

- Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch BDTX giáo viên trong tổ theo trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về trong tổ cho hiệu trưởng theo quy định.

- Tạo điều kiện môi trường học tập, BDTX thuận lợi cho giáo viên trong tổ.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

- Lưu trữ Hồ sơ BDTX của giáo viên

6. Trách nhiệm của giáo viên.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch, đánh giá kết quả BDTX.

 

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

 

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

Tháng

 8, 9/2018

Nội dung 1:  30 tiết

 

    Tham gia học tập các văn bản pháp luật liên quan đến bậc học THCS;

    Tìm hiểu các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.

    Tìm hiểu các nghị định của chính phủ, điều lệ trường học, luật giáo dục, các văn bản, thông tư, nhiệm vụ năm học liên quan đến công tác giáo dục từ các cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT...

 

 

Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tập trung chung toàn trường, kết hợp tự bôi dưỡng

 

 

 

 

 

Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tập trung chung toàn trường, kết hợp tự bôi dưỡng

 

 

100% giáo viên năm bắt được nội dung các, văn bản để vận dụng vào nhiệm vụ năm học của bản thân, đơn vị và ngành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

    Học tập nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

    Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cán bộ quản lý, giáo viên tự bồi dưỡng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% giáo viên năm bắt được nội dung tinh thần nghị quyết về đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa theo các bộ môn để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.

  Tập hợp viết thu hoạch ND1

 

 

Tháng

10,11/2018

Nội dung 2: 30 tiết

   Bồi dưỡng nội dung 2 theo Công văn Số: 374/KH-PGD&ĐT  ngày 08 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019.

(theo kế hoạch phần trên).

 

   Giáo viên tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung theo tổ/ nhóm chuyên môn theo kế hoạch hướng dẫn.

  100% Giáo viên năm bắt được nội dung bồi dưỡng để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.

  Tập hợp viết thu hoạch ND2.

 

 

 

Tháng 12/2018 đến tháng 4/2019

 

Nội dung 3: 60 tiết

      Bồi dưỡng 04 mô đun  theo đăng ký của từng giáo viên như kế hoạch ở phần trên.

  Giáo viên tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung toàn trường, liên trường, toàn huyện theo kế hoạch hướng dẫn.

 

  100% giáo viên năm bắt được nội dung bồi dưỡng để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.

  Tập hợp viết thu hoạch ND3

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KẾ HOẠCH BDTX 2018-2019( CHINH LẠI)

Đăng ngày 8/26/2018 10:48:21 PM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án KẾ HOẠCH BDTX 2018-2019( CHINH LẠI), Toán học 7. .

http://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc7/ke-hoach-bdtx-2018-2019-chinh-lai.b8l10q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học 7TRƯỜNG THCS MAI HÓA
TỔ: Toán - Lý - Tin


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mai Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2018KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT- GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS;
Công văn số 1485/SGDĐT-GDCN-TX ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
Thực hiện Công văn Số: 374/KH-PGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
Căn cứ vào hướng dẫn KHBDTX của trường THCS Mai Hóa năm học 2018-2019;
Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán - Lý -Tin trường THCS Mai Hóa lập Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018- 2019 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I.. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
1. Thuận lợi:
Các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT kịp thời.
Khi triển khai quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên tổ nhận được sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu trường THCS Mai Hóa, phần lớn các giáo viên trong tổ đều rất tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và các văn bản để xây dựng kế hoạch, chương trình BDTX.
2. Khó khăn:
Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng một số nội tập trung còn gặp nhiêu khó khăn.
Một số giáo viên lớn tuổi tiếp cận với mạng Internet hàng ngày còn hạn chế, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác BDTX của nhà trường
II. Đặc điểm về đội ngũ
TT

Tổng số GV,NV
Giáo viên
GV Toán Tin
GV Toán -Vật Lý
GV Tin

Nhân viên
Trình độ
Ghi chú
Đại học
Cao đẳng


1
7
6
01
04
01
01
07
0


B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành giáo dục Tuyên Hóa.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Đảm bảo cho cán bộ và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng.
4. Bội dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
5. Phát huy vài trò nòng cốt của của tổ trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm giáo viên, theo cụm trường.
6. Các nội dung bồi dưỡng phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường vào cuối năm học.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên):
- Tìm hiểu các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS